ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 17-1-1941

«ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ»: Εν σχέσει με τας απωλείας, τας οποίας υπέστη το βρεταννικόν ναυτικόν κατά την εν λόγω αεροναυμαχίαν [στην Κατάνη της Σικελίας], το βρεταννικόν Ναυαρχείον ανακοινοί ότι το καταδρομικόν «Σαουθάμπτον», όπερ υπήρξε στόχος κοινής γερμανο-ιταλικής αεροπορικής επιθέσεως εν τη κεντρική Μεσογείω την παρελθούσαν Παρασκευήν, απωλέσθη τελείως. Το σκάφος, μετά την κατ’ αυτού επίθεσιν, εκαλύφθη υπό φλογών και εδέησε να βυθισθή υπ’ αυτών τούτων των αγγλικών δυνάμεων όταν διεπιστώθη ότι ήτο αδύνατον να ρυμουλκηθή εις λιμένα.
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Κατά τας αυτάς πληροφορίας συνεχίζεται εντατικώτατα ο εξοπλισμός της Αμερικής. Η επί των αμυντικών επιτροπή της Βουλής ενέκρινεν ομοφώνως την αίτησιν των ναυτικών αρχών προς έγκρισιν 909 εκατομ. δολλαρίων διά την ναυπήγησιν 400 μικρών πολεμικών πλοίων. Ο ναύαρχος Ρόλινσον εζήτησε από την αυτήν επιτροπήν την έγκρισιν πιστώσεως 300 εκατομ. δολλαρίων διά την εγκατάστασιν επί των αμερικανικών πολεμικών μέσων προστασίας κατά των βομβών και των εναέριων τορπιλών.
 
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ: […] Η Εκκλησία και άπας ο λαός της Αγγλίας μετέχουσι πλήρως της αγανακτήσεως, την οποίαν εν δυνάμει πολλή εξεφράσατε επί τη απροκλήτω επιθέσει της Ιταλίας κατά της ελευθερίας και ανεξαρτησίας της Ελλάδος. […] Η Υμετέρα Μακαριότης [Χρύσανθος] θα ευαρεστηθή να γνωρίση ότι ο λαός της χώρας ταύτης παρεκλήθη όπως προσφέρη τας ηνωμένας αυτού προσευχάς την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, υπέρ της Ελλάδος, του Βασιλέως αυτής, των Κυβερνητών αυτής, των στρατευμάτων, του λαού και του σκοπού τον οποίον τόσον γενναίως υπερασπίζει. […] Είμεθα πιστοί Υμών Αδελφοί εν Χριστώ. Κόσμο Λαγκ, Αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας – Ουίλιαμ Τέμπολ, Αρχιεπίσκοπος Υόρκης.