ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-1-1941

ΜΑΛΤΑ: […] κατά την γενομένην χθες γερμανικήν αεροπορικήν επίθεσιν εναντίον της Μάλτας, τα βρεταννικά αεροπλάνα υπέστησαν μικράς μόνον ζημίας. Τα βρεττανικά καταδιωκτικά, τα οποία αντιμετώπισαν την μεγάλην δύναμιν των γερμανικών αεροπλάνων, ήσαν πολύ ολιγώτερα, κατ’ αριθμόν, αυτών. Με όλα ταύτα, κατέρριψαν 6 εχθρικά αεροπλάνα και επροξένησαν ζημίας επί πολλών άλλων. Οι Βρεταννοί απώλεσαν δύο καταδιωκτικά, αλλ’ ο πιλότος του ενός εξ αυτών εσώθη.
 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Κακός Στρατηγός ο Σοντού;… Ισως. Αλλά τίμιος άνθρωπος. Εις την αναδημοσιευθείσαν χθες ημερησίαν διαταγήν του, η οποία ευρέθη επάνω εις Ιταλούς αιχμαλώτους έλεγε: «Πρέπει ν’ αποδείξωμεν εις τον Ελληνικόν Στρατόν ότι οσονδήποτε και αν είναι ανδρείος […] θα υποκύψη προ της θελήσεως και της ισχύος της φασιστικής Ιταλίας». Και τούτο μεν, αυτός τουλάχιστον, δεν κατώρθωσε να το αποδείξη, ως αντίπαλος όμως ανεγνώρισε την ανδρείαν και την γενναιότητα του εχθρού του και αυτό –δι’ ένα Ιταλόν– είναι πολύ.
 
ΑΛΥΣΙΣ: […] αι τελευταίαι διπλωματικαί ενέργειαι της Γερμανίας τείνουν εις τον σχηματισμόν μιας οχυρωμένης αλύσεως εκ κρατών φιλικών προς αυτήν διακειμένων εις τρόπον ώστε να εξασφαλισθή η προς ανατολάς γερμανική άμυνα.