ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-1-1941

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΜΠΡΟΥΚ: Επίσημον ανακοινωθέν, εκδοθέν μετά το μεσονύκτιον, αναφέρει ότι τα αυστραλιανά στρατεύματα εισήλθον την μεσημβρίαν και κατέλαβον την πόλιν του Τομπρούκ. Μικραί εστίαι αντιστάσεως εις την δυτικήν περιοχήν της πόλεως εκκαθαρίζονται ταχύτατα. Ολόκληρος η άλλη πόλις ευρίσκεται εις χείρας των Αγγλων, εις το διοικητήριον δε ταύτης κυματίζει η αγγλική σημαία. Ικανός αριθμός ιταλικών μονάδων παρεδόθη συνεπεία υπερφαλαγγισμού. Η αντίστασις που προεβλήθη ήτο ισχυροτέρα της εις Μπάρντια, υπήρξεν όμως άνευ αποτελέσματος λόγω της ταχύτητος με την οποίαν τα αγγλικά στρατεύματα εισέδυσαν εις τα αμυντικά έργα του Τομπρούκ. Ο κύριος όγκος των ιταλικών δυνάμεων είχε συγκεντρωθή εντός της πόλεως.
 
ΕΙΣΠΡΑΞΗ: Η Περιφερειακή Υπηρεσία Αλληλεγγύης Μετώπου ΕΟΝ Πρωτευούσης φέρει εις γνώσιν του κοινού ότι κατά την εξόρμησιν της 25ης, 26ης και 27ης τρ. πάσα είσπραξις χρημάτων ή παραλαβή αντικειμένων θα γίνεται δι’ αποδείξεων ηριθμημένων μονογραφημένων και εσφραγισμένων διά της σφραγίδος της Οργανώσεως, αίτινες θα κόπτωνται εκ τριπλοτύπου στελέχους, υπογραφόμεναι παρά του εισπράττοντος και του δωρητού. Κοσμήματα και τιμαλφή θα παραδίδωνται μόνον εις την διεύθυνσιν της ΠΥΑΜ, Βασιλίσσης Σοφίας 23.