ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ»

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ: […] ο στρατηγός Αντωνέσκο εκήρυξε στρατιωτικήν δικτατορίαν εν Ρουμανία. […] διαπραγματεύεται με την Σιδηράν Φρουράν όπως εκκαθαρισθή πλήρως η κατάστασις, αλλ’ ο ρουμανικός ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωκε προειδοποίησιν προς τον ρουμανικόν λαόν διά της οποίας συνιστάται εις αυτόν ν’ αποφεύγη από του να εξέρχεται εις τας οδούς, επειδή «ο αφοπλισμός αποσπασμάτων τινών, τα οποία προβάλλουν αντίστασιν, ενδέχεται να προκαλέση πυροβολισμούς». […] ο ρουμανικός στρατός δεν απεδέχθη τας αξιώσεις των λεγεωναρίων, οι οποίοι ζητούν ν’ απομακρυνθούν από την κυβέρνησιν όλοι οι μη λεγεωνάριοι υπουργοί, μη εξαιρουμένου και του στρατηγού Αντωνέσκο. Η εφημερίς «Μπρυντ» προσθέτει ότι ο στρατός είναι κύριος της καταστάσεως και ότι αι προσπάθειαι των λεγεωναρίων όπως παρασύρουν με το μέρος των τους εργάτας δεν εκαρποφόρησαν. […] Ενισχύσεις των λεγεωναρίων συρρέουν εις Βουκουρέστιον. Η Σιδηρά Φρουρά εξορκίζει δι’ αλλεπαλλήλων εκκλήσεων τους στρατιωτικούς να μην αντιταχθούν εις το κίνημα. Ημιστρατιωτικοί σχηματισμοί εκ φοιτητών υποστηρίζουν τους λεγεωναρίους.
 
ΣΙΚΕΛΙΑ: Κατά πληροφορίας εκ Καΐρου, αι γερμανικαί βάσεις εις την Σικελίαν υπέστησαν καταιγιστικήν επιδρομήν την νύκτα της Τετάρτης προς την Πέμπτην εκ μέρους της αγγλικής αεροπορίας. Τα αεροδρόμια Κομίσο, Αουγκούστα Συρακουσών και Κατάνης υπήρξαν κύριοι στόχοι της επιθέσεως.
 
ΠΡΟΝΟΙΑ: Το Πατριωτικόν Ιδρυμα κατόπιν αποφάσεως του υπουργείου Προνοίας διέθεσεν ειδικόν αυτοκίνητον διά του οποίου θα μεταφέρωνται πάντα τα απαιτούμενα μέσα και πρόσωπα εις τρόπον ώστε η άπορος έγκυος, ή η έχουσα ανάγκην σύζυγος στρατευθέντος θα δύναται να γεννήση εις το σπίτι της υπό τους αυτούς όρους, υπό τους οποίους θα έκαμνε τούτο και εις το νοσοκομείον-Μαιευτήριον.