ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 28-1-1941

ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ: Συνήλθον χθες εις σύσκεψιν εις το υπουργείον των Οικονομικών οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και οι διοικηταί Τραπεζών Ελλάδος, Αγροτικής και Εθνικής, ως και οι γενικοί διευθυνταί των Τραπεζών Αθηνών, Λαϊκής, Ιονικής και Εμπορικής. […] Διεπιστώθη ότι εξέλιπον ήδη οι λόγοι οι επιβαλόντες την άμα τη εκρήξει του ελληνοϊταλικού πολέμου λήψιν του νομοθετικού μέτρου περιορισμού εις τας αποδόσεις των καταθέσεων πάσης φύσεως […]. Το μέτρον εκείνο είχεν υπαγορευθή αποκλειστικώς και μόνον προς τον σκοπόν της προστασίας των καταθετών και της προλήψεως αθρόας αναλήψεως καταθέσεων, διά λόγους καθαρώς ψυχολογικούς.
 
ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ: Ενδειξις της ταραχής, ήτις κατέχει τους φασιστικούς κύκλους ως και της αντιδράσεως, η οποία ήρχισε να σημειούται παρά τω λαώ, είναι και το γεγονός ότι ο γραμματεύς του φασιστικού κόμματος μετέβη εις το Μπρίντιζι και εις τον Τάραντα, επισκεφθείς, κατ’ εντολήν του Μουσσολίνι, […] και τα εις τας δύο ταύτας πόλεις νοσοκομεία, ένθα νοσηλεύονται τραυματίαι του αλβανικού μετώπου, εις τους οποίους διένειμε δώρα, ειδικώς αποσταλέντα υπό του Ντούτσε, προσπαθών ούτω να κατευνάση τον επικρατούντα μεταξύ των τραυματιών ερεθισμόν.