ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 3-2-1941

80 χρoνια πριν… 3-2-1941

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ: Ο Μουσσολίνι, συνοδευόμενος υπό του υφυπουργού της Αεροπορίας Πρίκολο, μετέβη αεροπορικώς εις Αλβανίαν και επεθεώρησε τα αεροδρόμια εις την ζώνην των επιχειρήσεων. Οι ενταύθα στρατιωτικοί κύκλοι παρατηρούν ότι η επίσκεψις του Μουσσολίνι εις την Αλβανίαν αποτελεί την φυσικήν συνέπειαν της γενικής κινητοποιήσεως των φασιστικών στελεχών διά το μέτωπον της Αλβανίας και του κύματος της απαισιοδοξίας το οποίον διεχύθη εις την Αλβανίαν μετά την παταγώδη αποτυχίαν των αντεπιθέσεων του Καμπαλλέρο κατά των ελληνικών θέσεων. Η μετάβασις του Μουσσολίνι εις Αλβανίαν, έχουσα σκοπόν να ενθαρρύνη τους λιποψυχούντας αρχηγούς, δεν πρόκειται να προσθέση τίποτε εις το ηθικόν των μαχομένων. Απεναντίας θεωρείται ως η υστάτη ένεσις θάρρους, ενδεικτική της απογνώσεως η οποία κατέλαβε τους φασίστας ηγήτορας. [φωτ.]
 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ: Η «Καθημερινή» έδωσε κατά το διάστημα του μηνός Ιανουαρίου υπέρ του Αγώνος: Εις συσσίτια Λαρίσης (διά του κ. Νομάρχου) 5.000 – Δερμάτινα είδη σταλέντα εις το μέτωπον (εκ του Κ/ματος Ιωνά) 10.000 – Αρχιεπισκοπήν Αθηνών (διά τας οικογεν. επιστράτων) 10.000 – Εις έρανον ΕΟΝ 1.000 – Αντί στεφάνου δραχ. 50.000 – Εν όλω δραχ. 76.000.