ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 4- 2-1941

80 χρoνια πριν… 4- 2-1941

ΠΡΟΕΛΑΣΗ: Κατά τας τελευταίας εκ Καΐρου πληροφορίας, αι επιχειρήσεις των Αγγλων εις όλα τα μέτωπα της Αφρικής εναντίον των Ιταλών συνεχίζονται με εξαιρετικήν επιτυχίαν. Η προέλασις εις την Λιβύην, την Ερυθραίαν και την Αβησσυνίαν προσέλαβε ταχύτατον ρυθμόν, κάθε δε παρερχομένη ημέρα φέρει εγγύτερον προς την κατάρρευσιν της ιταλικής αυτοκρατορίας. Εις την Λιβύην, τα αγγλικά στρατεύματα, συνεχίζοντα την προέλασίν των προς δυσμάς της Ντέρνα, κατέλαβον τον μικρόν λιμένα Κυρήνη, σημαντικόν οδικόν κόμβον, όπου ο Γκρατσιάνι είχεν εγκαταστήσει το στρατηγείον του όταν εσκέπτετο να εισβάλη εις την Αίγυπτον. […] Αι αγγλικαί δυνάμεις προελαύνουν ήδη πέραν της Κυρήνης με αντικειμενικόν σκοπόν την Βεγγάζην, κατά της οποίας κατευθύνονται και διά της παραλιακής και διά της εσωτερικής οδού.
 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ: Η αγγλική στρατιωτική και ναυτική αποστολή, η οποία ευρίσκεται εις την Τουρκίαν, επεσκέφθη τα αμυντικά έργα της Θράκης και κατόπιν τα φρούρια των Δαρδανελλίων.
 
ΑΙΤΗΜΑ: Οι στρατιώται μας Μαυροζούμης Δημήτριος, Ζορμπαλάς Γεώργιος, Φωτόπουλος Νικόλας, Καλτσοκώστας Χρήστος, Οικονόμου Τάκης και Μακρής Φώτιος ζητούν αλληλογραφίαν. Η σύστασις των ανωτέρω είναι η ακόλουθος: VI Β΄ Συνοριακός Τομεύς, Οχυρόν 14, Τ.Τ. 693.