ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 6-2-1941

80 χρoνια πριν… 6-2-1941

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ: Η παραίτησις του Βουλγάρου υπουργού της Γεωργίας κ. Μπαγκριάνωφ, ο οποίος θεωρείται διακείμενος φιλικώς προς τας Δυνάμεις του Αξονος, οφείλεται, κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας, εις διαφωνίας μεταξύ αυτού και των εν τη κυβερνήσει συναδέλφων του επί της οικονομικής πολιτικής της χώρας. Προφανώς, ο Βασιλεύς Βόρις [φωτ.] διεφώνησε προς τας ιδέας τας οποίας εκόμισεν ο κ. Μπαγκριάνωφ εκ της προσφάτου επισκέψεώς του εις τας χώρας του Αξονος, όπου εγένετο δεκτός υπό του καγκελλαρίου Χίτλερ και του Μουσσολίνι. Αμέσως μετά την επιστροφήν του, ο κ. Μπαγκριάνωφ εξεφώνησε λόγον εις την βουλγαρικήν Βουλήν, συστήσας την μεταρρύθμισιν της εθνικής οικονομίας επί τη βάσει του φασιστικού συστήματος.
 
ΠΟΛΕΜΟΣΗΜΟ: Καθιερώθη διά νόμου, δημοσιευθέντος εις το σήμερον κυκλοφορήσαν φύλλον της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», ειδικόν ένσημον προαιρετικόν, αποκληθέν «Πολεμόσημον». Χρήσις του ενσήμου τούτου θα γίνεται επί πάσης πράξεως συνιστώσης ή αποδεικνυούσης συναλλαγήν, οι δε πόροι του προορίζονται διά την πλήρωσιν αναγκών αναλόγων προς εκείνας διά τας οποίας προορίζονται οι πόροι του Πανελληνίου Κοινωνικού Εράνου. Καθίσταται, συνεπώς, προφανής η υποχρέωσις του κοινού όπως προθύμως ενισχύση τους σκοπούς του Πολεμοσήμου.