ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 7-2-1941

80 χρόνια πριν στην «Κ» 7-2-1941

ΔΗΜΕΥΣΗ: Κατά πληροφορίας του νορβηγικού τηλεγραφικού πρακτορείου, ολόκληρος η περιουσία η ανήκουσα εις τον Διάδοχον Ολαφ και την σύζυγόν του πριγκίπισσαν Μάρθαν [φωτ.] –περιλαμβανομένης και της εις Σκάιγκουμ, παρά το Οσλο, οικίας των– εδημεύθη. Μεταξύ των αντικειμένων, τα οποία εδημεύθησαν, είναι διάφορα επιτραπέζια σκεύη αργυρά, τα οποία είχον δωρηθή εις το πριγκηπικόν ζεύγος υπό του Δήμου του Οσλο επί τη ευκαιρία των γάμων του. Εξ άλλου εγνώσθη ότι Νορβηγοί πολιτικοί κρατούμενοι απεστάλησαν εις Γερμανίαν.
 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ: Σήμερον Παρασκευήν και ώραν 4 μ.μ. δίδεται εις το θέατρον Κοτοπούλη «Ρεξ» η προαναγγελθείσα συναυλία του Κουαρτέττου Αθηνών υπέρ του Συνδέσμου Γυναικών «το Σπίτι του Κοριτσιού». Συμμετέχει ευγενώς προσφερθείς ο διακεκριμένος καλλιτέχνης κ. Αιμίλιος Βεάκης, του Βασιλικού Θεάτρου της Ελλάδος.
 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ: Γερμανικά άρματα μάχης παρήλασαν χθες διά των οδών του Βουκουρεστίου. Τινές υποστηρίζουν ότι τα γερμανικά άρματα παρήλασαν διά τον φόβον νέας επαναστατικής κινήσεως των Ρουμάνων και άλλα ότι επεδιώκετο η δημιουργία εντυπώσεων διότι ο πρεσβευτής της Γερμανίας επέδιδε τα διαπιστευτήριά του εις τον Βασιλέα και υπήρχον φόβοι λαϊκών αποδοκιμασιών. Εις το Βουκουρέστιον ελήφθη απόφασις όπως παν βιομηχανικόν σαμποτάζ τιμωρείται διά θανάτου. Τα Στρατοδικεία συνεδριάζουν νυχθημερόν. Υπάρχουν φόβοι ότι η Σιδηρά Φρουρά η οποία εξακολουθεί δρώσα παρ’ όλας τας διώξεις διοργανώνει νέαν επανάστασιν. […] Ο στρατηγός Αντωνέσκο ενέκρινε διάταγμα διά του οποίου προβλέπονται αυστηρόταται ποιναί δι’ όσους προβαίνουν εις ενεργείας, θιγούσας την ύπαρξιν του Κράτους. Ολαι αι ενέργειαι, αι οποίαι θα ήτο δυνατόν να θίξουν την πολιτικήν και κοινωνικήν τάξιν, θεωρούνται εγκληματικαί και τιμωρούνται διά θανάτου ή διά καταναγκαστικών έργων ειρκτής.