ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 9-2-1941

80 χρoνια πριν… 9-2-1941

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ: Οι αιχμάλωτοι οι οποίοι περιήλθον εις Βεγγάζην εις χείρας των Αγγλων αριθμούνται κατά χιλιάδας. Ακριβής αριθμός δεν ανεκοινώθη. Κατά τινας πληροφορίας υπερβαίνουν τας 30.000. Το σύνολον συνεπώς των Ιταλών αιχμαλώτων εις την Λιβύην ανέρχεται εις 140.000. Οι πλείστοι αν μη το σύνολον των αιχμαλώτων ανήκουν εις μητροπολιτικά στρατεύματα. Εκ των 15 μεραρχιών που διέθετεν ο Γκρατσιάνι κατά την έναρξιν της αγγλικής εξορμήσεως, απωλέσθησαν αι 10. Αι λοιπαί είναι εξασθενισμέναι εις μέγα βαθμόν συνεπεία του υλικού το οποίον απώλεσαν και ιδία τανκς, οχημάτων παντός είδους και πυροβόλων, τα οποία περιήλθον εις χείρας των Αγγλων.
 
ΕΡΑΝΟΣ: Ο δήμος του Αμστερδαμ, πόλεως παρά την Νέαν Υόρκην, διενεργήσας έρανον μεταξύ των κατοίκων του διά την Ελλάδα απέστειλεν εις την Μεγάλην Επιτροπήν του αμερικανικού εράνου 240 λίρας Αγγλίας, εκ των οποίων 60 προέρχονται από την ιταλικήν παροικίαν «με τας καλυτέρας ευχάς υπέρ του αγώνος των Ελλήνων κατά της Ιταλίας του φασισμού».
 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ: […] τουρκικοί στρατιωτικοί κύκλοι είναι πεπεισμένοι ότι πάσα απόπειρα επιθέσεως διά της Βουλγαρίας εναντίον των τουρκικών οχυρώσεων της ανατολικής Θράκης είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη εις αποτυχίαν.