ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 10-2-1941

80 χρoνια πριν… 10-2-1941

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Η ιταλική βαρβαρότης, της οποίας πείραν έχουν οι άμαχοι ελληνικοί πληθυσμοί, επέδραμε χθες κατά της Θεσσαλονίκης και επέπεσεν ολόκληρος επάνω εις ένα ναόν. Εις τον ιστορικώτατον και πολυπαθέστατον συνάμα ναόν της Αγίας Σοφίας, ο οποίος απετέλει κειμήλιον σεβαστόν και από τον χρόνον και από τους ανθρώπους. Πράγματι, ο ναός της Αγίας Σοφίας απετέλει προσκύνημα ιερόν και ημετέρων και ξένων. Οι Ιταλοί αεροπόροι, άνθρωποι άνευ αιδούς, άνευ θάρρους, άνευ τιμής, δεν ωρρώδησαν προ του εγκλήματος.
 
ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ: Τα αεροπλάνα μας εις αερομαχίαν κατέρριψαν φλεγόμενα προχθές δύο ιταλικά αεροπλάνα και ενδεχομένως άλλο εν, χθες δε εις άλλην αερομαχίαν επτά και ενδεχομένως και όγδοον. Τα αγγλικά χθες εις το αλβανικόν μέτωπον κατέρριψαν τέσσαρα ιταλικά αεροπλάνα και ενδεχομένως άλλα τρία. Η νίκη είναι ακόμη μεγαλυτέρα, διότι και τα ιδικά μας και τα αγγλικά αεροπλάνα επέστρεψαν όλα εις τας βάσεις των. Ο Ιταλός αρχιστράτηγος Ούγο Καβαλλέρο, επωφελούμενος της βελτιώσεως του καιρού εις το μέτωπον, ηθέλησε να ενισχύση τας αντεπιθέσεις του με έντονον δράσιν της αεροπορίας. Αλλά και τα ιταλικά αεροπλάνα είχον την ιδίαν τύχην με τα αντεπιτεθέντα ιταλικά στρατεύματα.