ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-2-1941

80 χρoνια πριν… 12-2-1941

ΚΑΝΤΙΝΕΣ: Η Βασίλισσα της Αγγλίας εδώρησεν οκτώ «αυτοκίνητα-καντίνες» διά την υπηρεσίαν η οποία ιδρύθη τελευταίως και έχει ως έργον την αποστολήν τροφίμων εις τους κατοίκους των βομβαρδιζομένων πόλεων. […] θα λειτουργήσουν εις διάφορα τμήματα της χώρας δεκαοκτώ τοιαύται «καντίναι». Εκάστη αποστολή θα είναι εφωδιασμένη με καύσιμον ύλην, τροφάς και μαγειρικά σκεύη. Επίσης, εκάστη αποστολή θα παραμένη εις τας υποστάσας βομβαρδισμόν πόλεις μέχρις ότου αι τοπικαί αρχαί δυνηθούν να αναλάβουν αυταί τον κανονικόν επισιτισμόν των κατοίκων.
 
ΨΥΧΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ: Το Πατριωτικόν Ιδρυμα, εις το οποίον το Κράτος έχει αναθέση την προστασίαν του παιδιού, απεφάσισεν όπως μεριμνήση και διατηρηθή αμείωτον το ψυχικόν σθένος του παιδιού της Χώρας, ώστε να εξέλθη από την σκληράν δοκιμασίαν του πολέμου με όσον το δυνατόν ολιγώτερα ψυχικά τραύματα και ακμαίον το φρόνημά του. Την ψυχικήν αυτήν προστασίαν το Πατριωτικόν Ιδρυμα θα ασκήση με την καθιέρωσιν από του ραδιοφωνικού σταθμού «Ωρας Πατριωτικού Ιδρύματος», την διά του τύπου δημοσίευσιν εκλαϊκευτικών άρθρων σχετικών με την ψυχικήν υγείαν του παιδιού, την οργάνωσιν της «Εβδομάδος της Χαράς του Παιδιού», την λειτουργίαν του «Περιοδεύοντος Αρματος Χαράς» κ.λπ.