80 χρoνια πριν… 17-2-1941

50" χρόνος ανάγνωσης

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΒΛΕΨΕΙΣ: Τα ιαπωνικά στρατεύματα εις τον νότιον Ειρηνικόν ευρίσκονται την στιγμήν αυτήν κατανεμημένα μεταξύ της νήσου Βατσόου, των νήσων Σίσσε και της γαλλικής Ινδοκίνας. Κατά την εφημερίδα «Ημερήσια Νέα» του Τσουγκ-Κιγκ, οι Ιάπωνες προτίθενται να καταλάβουν την Σαϊγκόν. «Τα βλέμματα όλου του κόσμου –συνεχίζει η εφημερίς– στρέφονται την στιγμήν αυτήν προς την Απω Ανατολήν, όπου η κατάστασις παραμένει κρίσιμος, λόγω της στάσεως της Ιαπωνία. […] Η Αγγλία και η Αυστραλία πιστεύουν ότι η Ιαπωνία θα επιτεθή προς νότον εν συνδυασμώ προς την κατά την άνοιξιν γερμανικήν επίθεσιν. Οπωσδήποτε, αν η Ιαπωνία στρέφεται την στιγμήν αυτήν προς τον νότιον Ειρηνικόν, τούτο οφείλεται εις την πολιτικήν της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, αι οποίαι υποστηρίζουν δι’ όλων των μέσων την κυβέρνησιν του Τσουγκ».
 
ΡΟΔΟΣ: Ο κεραυνοβόλος πόλεμος της βρεταννικής αεροπορίας κατά της νήσου Ρόδου της Δωδεκανήσου εξηκολούθησε την νύκτα της Παρασκευής, ότε βαρέα βομβαρδιστικά, αφού έπληξαν το αεροδρόμιον, ενήργησαν σφοδροτάτην επίθεσιν κατά των εγκαταστάσεων του λιμένος. Αι βόμβαι έπεσαν εν μέσω κτιρίων εις τον λιμένα της Λίνδου και προεκάλεσαν πολλάς πυρκαϊάς.