80 χρoνια πριν… 23-2-1941

52" χρόνος ανάγνωσης

ΙΝΔΟΚΙΝΑ: Το ζήτημα της Ινδοκίνας λόγω των αξιώσεων, τας οποίας προέβαλεν επισήμως η Ιαπωνία, εισήλθεν εις οξυτάτην φάσιν και λόγω της στάσεως της Γαλλίας, η οποία εν αντιθέσει προς το παρελθόν εξεδήλωσεν απροκάλυπτον την αντίδρασίν της και λόγω της γενικωτέρας καταστάσεως εις την Απω Ανατολήν. […] εφ’ όσον η Ιαπωνία επιζητήση να ικανοποιήση τας αξιώσεις της διά της βίας, δεν αποκλείεται να προκαλέση την επέκτασιν της συρράξεως και εις την Απω Ανατολήν. Ο Ιάπων υπουργός των Εξωτερικών κ. Ματσουόκα [φωτ.], ο οποίος προήδρευσε της συνδιασκέψεως ειρήνης μεταξύ Τάιλαντ-Ινδοκίνας, εζήτησεν απεριορίστους ευκολίας και από την Τάιλαντ και από την Ινδοκίναν, εις περίπτωσιν ανάγκης. […] Εν τω μεταξύ εις τον κόλπον του Σιάμ έχουν καταπλεύση 15 ιαπωνικά πολεμικά.
 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ: […] Οικουμενικός Πατριάρχης επρότεινεν εις την Ιεράν Σύνοδον όπως καθιερωθή και εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία το Γρηγοριανόν Ημερολόγιον. Επί της προτάσεως διεξήχθη μακρά συζήτησις. Απεφασίσθη όπως καταρτισθή επιτροπή, ήτις θα μελετήση τα της εφαρμογής του Γρηγοριανού Ημερολογίου.
 
ΝΑΡΚΕΣ: Το Ρώυτερ μεταδίδει ότι εποντίσθησαν νάρκαι και εις νέαν περιοχήν της κεντρικής Μεσογείου, ήτις ούτω απέβη επικίνδυνος εις την ναυσιπλοΐαν.