ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 3-3-1941

ΚΟΛΩΝΙΑ: Το σημερινόν ανακοινωθέν του υπουργείου Αεροπορίας αναφέρει ότι την παρελθούσαν νύκτα του Σαββάτου προς την Κυριακήν βρεττανικά βομβαρδιστικά ενήργησαν επίθεσιν εναντίον της Κολωνίας [φωτ.], ρίψαντα βόμβας μεγάλης εκρηκτικής δυνάμεως και εμπρηστικάς. Η ορατότης ήτο καλή, μολονότι βραδύτερον ηλαττώθη κατά πολύ ένεκα του καπνού. Διεπιστώθη ότι εξερράγησαν πολλαί πυρκαϊαί εις τας περιφερείας των στόχων και επροξενήθησαν μεγάλαι ζημίαι. Ετερα αεροπλάνα ενήργησαν επιτυχείς επιθέσεις […] εις τας περιοχάς του Ρουρ, του Αμστερνταμ, της Βουλώνης και του Ρόττερνταμ.
 
ΗΝΤΕΝ: Κατά τας πρώτας απογευματινάς ώρας της χθες αφίκετο αεροπορικώς προερχόμενος εκ Τουρκίας ο υπουργός των Εξωτερικών της Αγγλίας κ. Αντονυ Ηντεν μετά του Αρχηγού του Αυτοκρατορικού Επιτελείου σερ Τζων Ντηλ. […] Οι «Κυριακάτικοι Τάιμς» του Λονδίνου εν κυρίω άρθρω εξετάζοντες την εξωτερικήν κατάστασιν, γράφουν ότι η αποστολή του κ. Ηντεν εις της Εγγύς Ανατολήν είχε διπλούν σκοπόν: ο υπουργός συνωμίλησε με τον στρατηγόν Ουέιβελ την επαύριον των βρεταννικών νικών και εξ άλλου ηδυνήθη να επισκεφθή τους φίλους και συμμάχους εις την περιφέρειαν αυτήν και να συνεννοηθή καλύτερον μετ’ αυτών επί της στρατιωτικής, ναυτικής και αεροπορικής πολιτικής.