ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 10-3-1941

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ: Η αρξαμένη από προχθές […] επιθετική ενέργεια του στρατού μας, εις την περιφέρειαν του κεντρικού μετώπου, μας έφερε και πάλιν εις τας πρώτας γραμμάς του ηρωικώς μαχομένου στρατού μας. […] Η πρωτοφανής επιθετική ορμή των μαχομένων μονάδων μας είναι τοιαύτη, ώστε μας δίδει το ενδόσημον ότι θα εκπληρωθούν όλοι οι επιδιωκόμενοι σκοποί. Φωλεαί πολυβόλων, συρματοπλέγματα, μόνιμα οχυρά, όλμοι και βροχή εχθρικών βλημάτων δεν καθίστανται ικανά ουδ’ επί στιγμήν να ανακόψουν την μεγαλειώδη εξόρμησιν του ηρωικού στρατού μας. Παρά την προβαλλομένην λυσσώδη και απεγνωσμένην αντίστασιν ο εχθρός δεν ηδυνήθη να συγκρατηθή εις τας θέσεις του, ανατραπείς υπό του στρατού μας.
 
ΚΥΠΡΙΟΙ: Οι Αθηναίοι είχον περιζώσει χθες μίαν ομάδα Κυπρίων στρατιωτών οι οποίοι ήλθον διά να πολεμήσουν υπέρ της Μητρός πατρίδος. […] Οταν μάλιστα κάποιος από τους ηρωικούς αυτούς νέους είπεν ότι η Κύπρος, η θυγάτηρ της αγωνιζομένης μητρός, έσπευσεν εις το πλευρόν της πριν καν ακούση την πρόσκλησίν της, εσχηματίσθη μικρά διαδήλωσις η οποία κατήλθε την οδόν Σταδίου με ζητωκραυγάς και με θούρια. Και το θέαμα ήτο από τα συγκινητικώτερα.