ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-3-1941

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Κατά τηλεγράφημα εκ Βελιγραδίου, σχετικώς με τας μεταδοθείσας πληροφορίας, ότι η Νοτιοσλαυία απέρριψε πρότασιν συμμετοχής εις το Τριμερές, υπάρχουν ειδήσεις καθ’ ας η Σοβιετική Ρωσσία εβεβαίωσε διά διακοινώσεώς της την νοτιοσλαυικήν Κυβέρνησιν, ότι θα έχη αμέριστον την υποστήριξίν της αν δεν μετείχε του συμφώνου. […] η σοβιετική Κυβέρνησις εζήτησε παρά της νοτιοσλαυικής να την καταστήση ενήμερον των αποφάσεών της, προς πάσης ενεργείας της. Ολαι αι φήμαι αι διασπειρόμεναι κατά τας τελευταίας ημέρας θεωρούνται ως αποτελούσαι μέρος του διεξαγομένου πολέμου των νεύρων. Κατ’ άλλα τηλ/τα εις τους εκεί πολιτικούς και διπλωματικούς κύκλους ενεποίησε βαθυτάτην εντύπωσιν η αιφνιδία άφιξις του πρεσβευτού της Σοβιετικής Ρωσσίας κ. Βίκτωρος Πλοτνικόφ, όστις απουσίαζεν εκ της θέσεώς του επί δύο περίπου μήνας.
 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ: Εις την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» εδημοσιεύθη ο νόμος περί δωρεάν παροχής ιατρικής και φαρμακευτικής περιθάλψεως εις τας απόρους οικογενείας διαρκούντος του πολέμου. Συμφώνως προς τον νόμον αυτόν αι οικογένειαι οπλιτών αι οποίαι έτυχον εφεδρικού επιδόματος δικαιούνται δωρεάν και κατά προτίμησιν πλήρους ιατρικής και φαρμακευτικής περιθάλψεως είτε εις νοσηλευτικά ή υγειονομικά ιδρύματα είτε κατ’ οίκον και εις ιατρεία.