80 χρoνια πριν… 18-3-1941

52" χρόνος ανάγνωσης

ΜΠΕΡΜΠΕΡΑ: Επείγοντα τηλεγραφήματα εκ Καΐρου αγγέλλουν ότι χθες την νύκτα κατελήφθη υπό των Αγγλων η Μπερμπέρα, πρωτεύουσα της αγγλικής Σομαλίας. Η κατάληψις της Μπερμπέρα εγένετο δι’ αιφνιδιαστικής αποβάσεως αγγλικών δυνάμεων υπό του στόλου και διά συνδεδυασμένης δράσεως αυτού. Αι μονάδες του βρεταννικού στόλου κατέπλευσαν προ της Μπερμπέρα ολίγον προ της 8ης νυκτερινής και ήρχισαν σφοδρότατον βομβαρδισμόν κατά της πόλεως. Συγχρόνως άλλαι μονάδες προσεγγίσασαι εις προκαθωρισμένα σημεία ενήργησαν αποβάσεις. Αι εκεί ιταλικαί δυνάμεις προέβαλον μικράν μόνον αντίστασιν εις την παραλίαν, διά πολυβόλων και πυροβόλων, αλλ’ αύτη εκάμφθη ταχέως υπό του πυρός των βρεταννικών πολεμικών. Συνελήφθησαν 100 περίπου αιχμάλωτοι. Ο αριθμός αυτός πρόκειται συντόμως ν’ αυξηθή.
 
ΠΛΗΓΜΑ ΣΚΛΗΡΟΝ: «Και όταν προ εβδομάδος ο εχθρός, από μακρού επιμελώς παρασκευαζόμενος, ενόμισεν ότι ήτο έτοιμος διά να σας κάμψη και επεχείρησε την σφοδράν του επιθετικήν προσπάθειαν, εις την οποίαν εστήριζε τόσας ελπίδας, όχι μόνον τον συνεκρατήσατε αλλά και του κατεφέρατε πλήγμα σκληρόν, του εδώκατε την απάντησιν που του ήρμοζε, του παρέσχετε εν επί πλέον μάθημα του τι δύναται να επιτελέση η ελληνική ανδρεία και ευψυχία» (βασιλιάς Γεώργιος προς τον στρατό].