ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 31-3-1941

ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΑΙΝΑΡΟΥ: Το Βρεταννικόν Ναυαρχείον έλαβεν έκθεσιν του Αρχηγού του στόλου της Μεσογείου αγγέλλουσα ότι κατά την συναφθείσαν προχθές ναυμαχίαν ουδέν αγγλικόν πολεμικόν υπέστη ζημίας. Μέχρι στιγμής επιβεβαιούται η καταστροφή τριών ιταλικών καταδρομικών, […], τα οποία εβυθίσθησαν, ως και ενός μεγάλου αντιτορπιλλικού, του «Βιτσέντσο Τζιομπέρτι», και ενός μικροτέρου, του «Μαεστράλε», τα οποία επίσης εβυθίσθησαν. […] Αι γνωσθείσαι λεπτομέρειαι της τελευταίας ναυμαχίας εις την Μεσόγειον αποδεικνύουν ότι η Μεγάλη Βρεταννία κατέφερε το μέγιστον κατά τον παρόντα πόλεμον πλήγμα εις την θάλασσαν.
 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΝΤΩΝΕΣΚΟΥ: «H Ρουμανία δεν δύναται να παραδεχθή την δημιουργηθείσαν κατάστασιν και θα αναγκασθή να ζητήση από τας κυβερνήσεις Βερολίνου και Ρώμης την αναθεώρησιν του ζητήματος της Τρανσυλβανίας».
 
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Ο ύπουλος εχθρός, μη δυνάμενος να αντιμετωπίση τον γενναίον ελληνικόν στρατόν επί του πεδίου της μάχης, καταφεύγει εις τα τόσον συνήθη εις αυτόν ύπουλα μέσα διά να δοκιμάση όπως σκορπίση την δυσπιστία εις την ελληνικήν κοινήν γνώμην. Εγκαταστήσας μυστικόν ραδιοφωνικόν σταθμόν εις παραλιακήν επί της Αδριατικής θαλάσσης ιταλικήν πόλιν ενεργεί εξ αυτού εκπομπάς προπαγανδιστικάς εις την ελληνικήν γλώσσαν, παρουσιαζόμενος ως μυστικός σταθμός, λειτουργών εν Ελλάδι.