ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 3-4-1941

ΝΤΟΥΣΑΝ ΣΙΜΟΒΙΤΣ: «[…] Αλλά ως τίμιος στρατιώτης πρέπει να ομολογήσω ότι τον δρόμον διά την στάσιν που τηρούμεν μάς τον έδειξεν η ηρωική Ελλάς. Βέβαια δεν περιμένετε από εμέ, ένα στρατιώτην και κυβερνήτην, να σάς κάμω πολιτικάς δηλώσεις. Η στιγμή είναι τοιαύτη ώστε τα λόγια να περιττεύουν. Το γιουγκοσλαυικόν έθνος δεν τρέφει καμμίαν εχθρότητα προς κανένα άλλον λαόν, ούτε θέλει να έλθη εις προστριβάς προς οιονδήποτε. Το κίνημά μας, κίνημα του γιουγκοσλαυικού λαού και του στρατού, δεν αποβλέπει εις άλλο τι παρά εις την διαφύλαξιν της εθνικής μας ανεξαρτησίας και της εθνικής μας αξιοπρεπείας. Και αυτήν θα την υπερασπίσωμεν μετά σταθερότητος» [φωτ. Ελληνες στρατιώτες στο Αλβανικό Μέτωπο].
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ: Εις το μεγαλύτερον θέατρον της Ν. Υόρκης, το «Μιούζικ Χωλλ» του Ράδιο Σίτυ, εδόθη μεγαλοπρεπής υπέρ της Ελλάδος παράστασις υπό μεγάλων ηθοποιών, γνωστών κινηματογραφικών αστέρων και άλλων. Το συρρεύσαν εις την παράστασιν κοινόν εξεδήλωνε τον ενθουσιασμόν του υπέρ της Ελλάδος κατά τρόπον μοναδικόν επί 3 1/2 ώρας. Εις το άκουσμα του ονόματος «Ελλάς», το κατάμεστον από θεατάς θέατρον […] εσείετο υπό χειροκροτημάτων και φιλελληνικών εκδηλώσεων.