ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 4 – 4 – 1941

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ: Διαρκούσης της χθεσινής νυκτός ηυτοκτόνησεν ο Ούγγρος πρωθυπουργός κόμης Τελέκυ και το πτώμα του ανευρέθη σήμερον την πρωίαν επί της κλίνης του εντός του δωματίου του. Μολονότι κατεβλήθησαν προσπάθειαι όπως το γεγονός μη γνωσθή υπό του λαού, η είδησις διεδόθη αμέσως και επροξένησε βαθυτάτην αίσθησιν. Προς μετριασμόν της δημιουργηθείσης εντυπώσεως, οι προσκείμενοι προς την ουγγρικήν κυβέρνησιν κύκλοι έσπευσαν να διαψεύσουν τας πληροφορίας περί αυτοκτονίας, δηλώσαντες ότι ο κόμης Τελέκυ απεβίωσε συνεπεία καρδιακής κρίσεως. […] Βραδύτερον, ανεκοινώθη επισήμως ότι ο πρωθυπουργός κόμης Τελέκυ ηυτοκτόνησεν. […] Η επίσημος ανακοίνωσις προσθέτει ότι η εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Ουγγαρίας θα παραμείνη αμετάβλητος. […] Εξ άλλου ο διπλωματικός συνεργάτης του Ρώυτερ παρατηρεί ότι ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας κόμης Τελέκυ είναι το πρώτον θύμα του τριμερούς συμφώνου. Ηυτοκτόνησε, διότι «δεν ηδύνατο να εξακολουθήση το δυσχερές και άχαρι έργον του».
 
«ΚΕΡΑΥΝΟΣ»: Το Εμπεδον Πυροβολικού Αθηνών δεν προσφέρει εις τους άνδρας του μίαν αρτίαν μόρφωσιν μόνον. Προσφέρει και μίαν ωραίαν εφημεριδούλα: τον «Κεραυνόν», «όργανον των οπλιτών πυροβολικού, εκδιδόμενον τρις του μηνός». Και τι δεν περιλαμβάνει αυτή η εφημεριδούλα… Αρθρον, φιλολογικήν στήλην, σημειώματα και την ειδησεογραφίαν της. Συμπαθής, καλοτυπωμένη, κομψή και το κυριώτερον καλογραμμένη, είναι μία συνάδελφος που αγωνίζεται εις τα μετόπισθεν αλλά και εις τα πρόσω – διότι πηγαίνει και εκεί. Καλήν προκοπήν, λοιπόν.
 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ: Το Ρώυτερ έχει την πληροφορίαν ότι κατά τον μήνα Μάρτιον κατεστράφησαν εν τη Μέση Ανατολή 178 ιταλικά αεροπλάνα.  […] Εκ τούτων κατεστράφησαν: εν Αλβανία 98, εν Μάλτα 34 και εν τη ανατολική Αφρική 31.