ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 6-4-1941

ΑΝΑΚΟΠΗ: Επείγοντα τηλεγραφήματα εκ Καΐρου αγγέλλουν ότι […] ανεκόπη η προέλασις των μηχανοκινήτων εχθρικών δυνάμεων ανατολικώς της Βεγγάζης. Αι βρεταννικαί δυνάμεις κατώρθωσαν να καθηλώσουν τα γερμανοϊταλικά στρατεύματα, αναφέρεται δε ότι μετά τα ληφθέντα μέτρα η κατάστασις ευρίσκεται καλώς εις χείρας των Αγγλων. […] Πιστεύεται ότι τα τανκς, τα οποία οι Γερμανοί και οι Ιταλοί είχον συγκεντρώσει εις την Λιβύην, ανεχαιτίσθησαν από αγγλικάς δυνάμεις ισχυροτάτας, από τας δυνάμεις αι οποίαι είχον οπισθοχωρήσει εκ Βεγγάζης προ της εχθρικής προελάσεως. Αι τελευταίαι αυταί ειδήσεις δεν θεωρούνται εν τούτοις ως σημαίνουσαι την πλήρη εξάλειψιν της γερμανικής απειλής. [φωτ. Ρόμμελ]
 
ΦΗΜΗ: Υποπται πηγαί, υπολογίζουσαι κακώς, ότι είναι δυνατόν με ταπεινά μέσα να προκληθή ψυχολογική διαταραχή μεταξύ των εθνικών ενόπλων δυνάμεων, αποπειρώνται από τινων ημερών να θέσουν εις κυκλοφορίαν την φήμην ότι δήθεν την πληρωμήν των αποδοχών των αξιωματικών και οπλιτών μας πρόκειται ν’ αναλάβη η αγγλική επιμελητεία, και ότι θα εξομειωθώσιν αύται προς τας αποδοχάς των Αγγλων αξιωματικών και οπλιτών.
 
ΙΡΑΚ: Κατά πάσαν πιθανότητα, το πραξικόπημα [στο Ιράκ] οφείλεται εις μηχανορραφίας του Αξονος, αποβλέπει δε να δημιουργήσει δυσκολίας εις την Βρεταννίαν.