ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 9-4-1941

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ: Το πανεπιστήμιον Αθηνών δευτέραν ταύτην φοράν αναγκάζεται να υψώση φωνήν διαμαρτυρίας προς πάντα τα αδελφά πανεπιστήμια της οικουμένης, διότι κράτος διακηρύσσον τον πνευματικόν αυτού πολιτισμόν, οποίον η Γερμανία, κατεδέχθη να μιμηθή την ταπεινωτικήν ιταλικήν ευτέλειαν εν τη κατά της Ελλάδος εγκληματική επιβουλή της. Το πανεπιστήμιον Αθηνών καταγγέλλον την επαίσχυντον τούτην πράξιν προς πάντα τα καλλιεργούντα την επιστήμην πνεύματα, με πόνον ψυχής αναγκάζεται να διαπιστώση ότι χώρα, η οποία διά τόσον στενών και πολυχρονίων πνευματικών δεσμών συνδέεται προς την Ελλάδα, κατέπεσε μέχρι του σημείου να ποδοπατήση ό,τι ευγενές και ωραίον αποτελεί εκδήλωσιν του πνεύματος, και να υβρίση διά της αχαρακτηρίστου κατά της ελληνικής πατρίδος επιθέσεως την κοιτίδα του αληθινού πολιτισμού.
 
ΣΟΦΙΑ: «Σφοδραί επιδρομαί εγένοντο κατά το διάστημα της νυκτός της 6ης προς την 7ην Απριλίου υπό βομβαρδιστικών σχηματισμών της [βρεταννικής] βασιλικής αεροπορίας κατά θέσεων του εχθρού εν Βουλγαρία. Υπέστησαν επιτυχείς επιθέσεις σιδηροδρομικός κόμβος και σταθμοί διαμετακομίσεως εν Σόφια και άμεσα πλήγματα κατεφέρθησαν, συνεπεία των οποίων πολλαί πυρκαϊαί και εκρήξεις εσημειώθησαν εις τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και εις βιομηχανικάς περιφερείας.