ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13-4-1941

«ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ»: Κατά πληροφορίας εκ Σόφιας, ο εκφωνητής του εκεί ραδιοφωνικού σταθμού είπε κατά την χθεσινήν νυκτερινήν εκπομπήν ότι «εθραύσθησαν τα δεσμά του σερβικού και ελληνικού ζυγού και οι υποδουλωμένοι λαοί της Μακεδονίας και της Θράκης υποδέχονται μετ’ ενθουσιασμού τον ελευθερωτήν γερμανικόν στρατόν, όστις προ εικοσαετίας ήτο πάλιν αδελφός των Βουλγάρων εν όπλοις». Συνέστησε κατόπιν εις τους Βουλγάρους να φανούν αντάξιοι «των θυσιών, τας οποίας υφίστανται οι Γερμανοί διά την πραγματοποίησιν των κοινών ιδανικών. Διά τούτο –κατέληξε– πρέπει οι Βούλγαροι να κάμουν τους Γερμανούς να αισθανθούν μεγαλυτέραν ευγνωμοσύνην, δίδοντες εις αυτούς την εντύπωσιν ότι ευρίσκονται εις τον οίκον των» [φωτ. Ο συνταγματάρχης Λιστ επιθεωρεί στρατεύματα στη Βουλγαρία].
 
ΠΛΩΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Τηλεγραφούν εκ Καρύστου ότι, παρά τον φανόν Αμυγδαλιά, εβομβαρδίσθη το πλωτόν νοσοκομείον «Αττική», την 23.30΄ ώραν της προχθές ενώ έπλεε προς Καφηρέα, προερχόμενον εξ Ανατολικής Μακεδονίας και φέρον αξιωματικούς ιατρούς και νοσοκόμους εκ Δράμας και Καβάλλας. Εβλήθη διά τριών βομβών και επολυβολήθη. Το πλοίον ήτο φωταγωγημένον. Το πλήρωμά του απετελείτο από 110 άνδρας, 17 αξιωματικούς-ιατρούς – 11 ασθενείς και 28 αδελφάς νοσοκόμους, πάντας του νοσοκομείου Δράμας.