ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 15-4-1941

EΝΙΣΧΥΣΗ: Η χθεσινή ημέρα […], ενίσχυσεν την θέσιν των συμμαχικών δυνάμεων. […] Η άφιξις νέων μεγάλων βρεταννικών μηχανοκινήτων δυνάμεων καθώς και πεζικού και αεροπορίας εις Ελλάδα κατά το τελευταίον τριήμερον μαζί με όλας τας πληροφορίας, αυτάς αι οποίαι είναι δυνατόν να γράφωνται και τας άλλας αι οποίαι συμφέρει να τηρούνται μυστικαί, ενισχύουν την άποψιν ότι ο συμμαχικός αγών εις τα Βαλκάνια λαμβάνει τροπήν ευνοϊκήν η οποία θα καταστή πλέον κατάδηλος όταν και εφ’ όσον ο Χίτλερ και ο συνένοχός του θελήσουν να εφαρμόσουν τα κατά της Ελλάδος επιθετικά σχέδιά των, εξαπολύοντες τας θρυλουμένας σφοδράς επιθέσεις των.
 
ΣΥΣΤΑΣΗ: Η μάχη κατά του εισβολέως συνεχίζεται με ακλόνητον πεποίθησιν επί την νίκην. Η γραμμή θα κρατηθή, ο εχθρός θα αποκρουσθή και οι Γερμανοί θα ανατραπούν προ της Ελληνικής λόγχης και της Αγγλικής ανδρείας και του Αγγλικού πείσματος. Οπου συναντάτε δήθεν φρονίμους πατριώτας, σκεπτικιστάς και ανησύχους διά το μέτωπον, να τους παραδίδετε εις την Αστυνομίαν. Είναι όργανα της εχθρικής προπαγάνδας.
 
ΚΥΡΗΝΑΪΚΗ: Ισχυρόταται γερμανικαί δυνάμεις κατέλαβον το φρούριον του καπούτσο και το Σολλούμ, το οποίον ευρίσκεται επί της μεθορίου Αιγύπτου και Κυρηναϊκής.