ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 18-4-1941

ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ: Εξ αρμοδίας πηγής ανακοινούται ότι η εξέλιξις των επιχειρήσεων είναι μάλλον δυσμενής διά τα στρατεύματά μας κατόπιν της ολοέν αυξανούσης πιέσεως των γερμανικών δυνάμεων. Παρά την κρατεράν άμυναν του στρατού μας και την ηρωικήν ορμήν των αγγλικών δυνάμεων ο εχθρός συνεχίζει την σκληράν πίεσίν του. Είνε συνεπώς εύλογος η ανησυχία και η θλίψις του ελληνικού λαού διά τη δυσμενή τροπήν των πολεμικών μας πραγμάτων τοσούτω μάλλον καθόσον αι εξάμηνοι περίλαμπροι νίκαι του ελληνικού στρατού εις το αλβανικόν μέτωπον είχον πληρώσει υπερηφάνειας και χαράς τον ελληνικόν λαόν. Αλλά ο αγών εναντίον δύο Αυτοκρατοριών επιβληθείς αυθαιρέτως και υπό της Γερμανίας εις την μικράν Ελλάδα δεν ήτο δυνατόν να παραμείνη μέχρι τέλους και παρά τα θρυλικά κατορθώματα του στρατού μας άνευ κάμψεως. Ούτω ο στρατός μας συμπτύσσεται. Το καθήκον των μετόπισθεν είναι να μην υποστούν σύγχυσιν, διότι η σύγχυσις δυσχεραίνει τας κινήσεις του στρατού.
 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ: Τα αγγλικά πολεμικά, τα οποία φθάνουν εις τας Ηνωμένας Πολιτείας δι’ επισκευάς, θα έχουν την προτεραιότητα εις τα αμερικανικά ναυπηγεία. Τούτο εβεβαίωσε ο Αμερικανός υπουργός των Ναυτικών κ. Νοξ, ομιλών προς τους αντιπροσώπους του Τύπου. Το μέτρον αυτό αναποφεύκτως θα επηρεάση το ναυπηγικόν πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλ’ ο κ. Νοξ ελπίζει ότι δεν θα επιβραδυνθή η συμπλήρωσις των δύο στόλων οι οποίοι προορίζονται διά τους δύο ωκεανούς.
 
ΓΚΕΣΤΑΠΟ: Τηλεγραφήματα εκ Σαγκάης αναφέρουν ότι πολλοί νέοι Γερμανοί, οι πλείστοι των οποίων είναι μέλη της Γκεσταπό, έφθασαν τελευταίως εκεί όπως ενεργήσουν εθνικοσοσιαλιστικήν προπαγάνδαν. Οι νεοαφιχθέντες παρηκολούθησαν τα τελευταία γυμνάσια Ιαπώνων αλεξιπτωτιστών.