ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-4-1941

ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΧΙΤΛΕΡ: Κατά τους γερμανικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ο Χίτλερ εώρτασε σήμερον την 52αν επέτειον των γενεθλίων του εις το μακεδονικόν μέτωπον εν μέσω των επιτελών του. Ούτω, εις το μακεδονικόν μέτωπον ο Χίτλερ είδε τας φάλαγγάς του να επιτίθενται εναντίον των ηρωικών τέκνων της μικράς Ελλάδος τα οποία υπερασπίζονται το έδαφός της κατά τρόπον προκαλούντα τον θαυμασμόν και αυτών των Γερμανών.
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΣ: Πάσα απόπειρα των οργάνων του εχθρού να επηρεάσουν τα μετόπισθεν και να δημιουργήσουν το αίσθημα αμφιβολίας εις τον στρατόν θα κτυπηθή κατά τρόπον παραδειγματικόν. Η απόφασις περί συστάσεως εκτάκτων Στρατοδικείων αποδεικνύει απολύτως τούτο. Τα έκτακτα ταύτα Στρατοδικεία θα λειτουργήσουν αμέσως παντού όπου παραστή ανάγκη. Ο λαός καλείται να συνδράμη εις τούτο την προσπάθειαν των Αρχών. Διαδοσίαι, τρομοκράται, συνειδητά και ασυνείδητα όργανα του εχθρού, πας ο οποίος δεν βλέπει μόνον το μέτωπον και την Νίκην πρέπει να καταγγέλλεται αμέσως εις τας Αρχάς. Η παραπομπή του εις το έκτακτον Στρατοδικείον θα γίνεται αμέσως και η τιμωρία θα είναι αυστηροτάτη και ανάλογος του εγκλήματος της εκ των νώτων αποπείρας δολοφονίας του στρατού.