ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-4-1941

ΤΡΙΠΟΛΗ: Επείγοντα τηλεγραφήματα εκ Καΐρου αγγέλλουν ότι την νύκτα της Κυριακής προς την Δευτέραν, ολίγον προ της αυγής, ο αγγλικός στόλος εβομβάρδισε σφοδρότατα τον λιμένα της Τριπόλεως. Το αγγλικόν Ναυαρχείον, επιβεβαιούν την ως άνω είδησιν, αναφέρει εις το εκδοθέν σχετικόν ανακοινωθέν ότι αι μονάδες αι οποίαι ενήργησαν τον βομβαρδισμόν απετελούντο από μεγάλα και μικρά σκάφη. Το ανακοινωθέν του Ναυαρχείου προσθέτει ότι αποτέλεσμα του επιχειρηθέντος βομβαρδισμού ήτο να βληθούν εξ μεταγωγικά ή ανεφοδιαστικά σκάφη, εν αντιτορπιλλικόν, το ναυτικόν αρχηγείον, σταθμός ηλεκτροπαραγωγής και αι στρατιωτικαί αποθήκαι.
 
«ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΝ!»: […] Ο Σερ Αριστιμπαλδ Σάουθμπυ εζήτησεν όπως γίνη δήλωσις επί των γεγονότων της Λιβύης διότι το κοινόν ως είπεν προβαίνει εις διαφόρους εικασίας και η δήλωσις θα το καθησύχαζε. Ο κ. Τσώρτσιλ απήντησεν ότι αντιθέτως προς ό,τι συμβαίνει με την κατάστασιν εν Ελλάδι, η Κυβέρνησις είναι επακριβώς πληροφορημένη όσον αφορά τα συμβαίνοντα εν Λιβύη. Εις το σημείον τούτο εις βουλευτής ανεφώνησεν εκ της αιθούσης: «Η Ελλάς είναι το σπουδαιότερον».
 
ΔΕΚΑ: Εκ των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων Αμερικανών πολιτών οίτινες εκλήθησαν όπως τύχουν στρατιωτικής εκπαιδεύσεως, μόνον δέκα ηρνήθησαν να εγγραφούν.