ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-4-1941

ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ: Διά την αποφασιστικήν τροπήν, την οποίαν έλαβον τα πράγματα και τας συνθήκας υπό τας οποίας ευρέθη ο στρατός μας της Ηπείρου και υπέγραψεν ανακωχήν μετά των Γερμανών, ουδεμία νεωτέρα πληροφορία ανεκοινώθη. Το μόνον το οποίον εγνώσθη […] είναι ότι οι αντιπρόσωποι του γερμανικού στρατού, υπογράφοντες την ανακωχήν, έπλεξαν το εγκώμιον του Ελληνος στρατιώτου και ετόνισαν, ως αναφέρει το τηλεγράφημα του επισήμου γερμανικού πρακτορείου, επί λέξει: «Λυπούμεθα διά την εξέλιξιν των πραγμάτων εις την Ελλάδα, αλλά σεβόμεθα τον γενναίον αγώνα του Ελληνικού στρατού». […] Αφ’ ετέρου ο ραδιοφωνικός σταθμός του Βερολίνου, αναφερόμενος εις τας εν Ελλάδι επιχειρήσεις κατά την εκπομπήν του της 1ης πρωινής τής σήμερον, ανέφερεν ότι «ο γερμανικός στρατός αντεμετώπισε κατά τον μετά των Ελλήνων αγώνα του την γενναιοτέραν αντίστασιν, την οποίαν συνήντησε μέχρι σήμερον». Επίσης, ανεκοινώθη και η κατάπαυσις του πυρός εις το αλβανικόν μέτωπον.
 
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: «[…] Μεταφέρωμεν την πρωτεύουσαν του Κράτους εις Κρήτην, οπόθεν θα δυνηθώμεν να συνεχίσωμεν τον αγώνα, τον οποίο η θέλησις του Εθνους ολοκλήρου και το καθήκον της περιφρουρήσεως της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητος της χώρας επέβαλον Ημίν […]».