ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 25-4-1941

ΘΡΑΚΗ: Καθ’ α μετέδωκε το ημιεπίσημον γερμανικόν πρακτορείον τα βουλγαρικά στρατεύματα έχουν ήδη καταλάβει ολόκληρον σχεδόν την Θράκην μεταξύ των ποταμών Εβρου προς ανατολάς επί των τουρκικών συνόρων και Στρυμόνος προς δυσμάς.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: To Υφυπουργείον Αγορανομίας ανακοινοί ότι υπό οιασδήποτε συνθήκας και αν ευρεθή το Κράτος, ο ρυθμός της διατροφής του πληθυσμού δεν πρόκειται να διαταραχθή. Παρίσταται όμως ανάγκη όπως άπαντες συμβάλλομεν εις την τήρησιν της τάξεως. Επιβάλλεται πειθαρχία προς τους νόμους και διαταγάς και σεβασμός προς την ξένην ιδιοκτησίαν. Ο ελληνικός λαός πάντοτε υπερήφανος δεν πρέπει να δείξη σημεία υστερισμού. Προσπάθεια αποταμιεύσεως τροφίμων παρ’ οιουδήποτε εις ουδέν ήθελε συμβάλλει. Τουναντίον ήθελε παρουσιάζει τους αποταμιεύοντας ότι παραγνωρίζουσι τας ανάγκας του πλησίον των. Επιβάλλεται τα υπάρχοντα τρόφιμα να διανεμηθώσι μεταξύ του πληθυσμού εν ίσοις όροις, με απόλυτον τάξιν και εις τα καθωρισμένα χρονικά όρια. Η προσπάθεια του Υφυπουργείου Αγορανομίας εις αυτό θα τείνη και θα επιτύχη μόνον όταν ο λαός πειθαρχή εις τας εκάστοτε εκδιδομένας διαταγάς. Εις το βαρύ τούτο έργον καλεί τους πάντας όπως συνδράμωσιν εν τω μέτρω των δυνάμεών των και η μεγαλυτέρα συνδρομή είναι η αποφυγή ασκόπων συνωστισμών εις τα καταστήματα.

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ: Πολυάριθμα γερμανικά αεροπλάνα επέδραμον κατά της περιοχής Πειραιώς, Αιγίνης, Ελευσίνος, Μεγάρων. Εκ των ριφθεισών βομβών επλήγη και ανεφλέγη το επιβατικόν ατμόπλοιον «Ελλάς» με επιβάτας διά τας νήσους μεταξύ των οποίων και πολλά γυναικόπαιδα. […] Ομοίως έτερον σμήνος γερμανικών αεροπλάνων εβομβάρδισεν εις Μέθανα το πλωτόν Νοσοκομείον «Πολικός» το οποίον και εβυθίσθη άνευ θυμάτων. Εις Λουτράκιον εβλήθη υπό γερμανικών αεροπλάνων το πλωτόν νοσοκομείον «Ανδρος» […].