ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 2-5-1941

80-chronia-prin-stin-k-2-5-1941-561350035

EKKAΘΑΡΙΣΙΣ: […] το Ημιεπίσημον Γερμανικόν Πρακτορείον πληροφορείται τα εξής: «Η εκστρατεία των Βαλκανίων επερατώθη. Επί της ευρείας και ορεινής χερσονήσου της Πελοποννήσου, τα γερμανικά στρατεύματα συνεχίζουν μεθοδικώς το έργον της εκκαθαρίσεως. Εις την περιοχήν ταύτην δεν προβλέπονται πλέον μεγάλαι μάχαι. Πρόκειται πλέον να ανακαλυφθούν τα καταφύγια των διασκορπισθεισών ομάδων του σερβικού και ελληνικού στρατού, ως και των υπολειμμάτων του αγγλικού εκστρατευτικού σώματος, τα οποία ελπίζουν να εύρουν ακόμη δρόμον διά να διαφύγουν προς την θάλασσαν, και να ενεργηθή η αιχμαλωσία των». Το πρακτορείον πληροφορείται εξ Αμστερνταμ ότι κατά την σημερινήν εκπομπήν του αγγλικού ραδιοσταθμού και αμέσως μετά την μετάδοσιν των ειδήσεων ωμίλησεν από του μικροφώνου εις Αγγλος αξιωματικός, ο οποίος είχε λάβει μέρος εις την αποχώρησιν των εν Ελλάδι βρεταννικών στρατευμάτων. Ο εν λόγω αξιωματικός εδήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι Βρεταννοί στρατιώται εχαιρέτισαν την φοράν αυτήν τα βρεταννικά ατμόπλοια με πολύ μεγαλυτέραν χαράν από όσην τα είχον χαιρετίσει εις την Δουνκέρκην [φωτ.].
 
ΕΜΒΑΤΗΡΙΑ: Χθες το απόγευμα γερμανικόν αυτοκίνητον εφωδιασμένον διά μεγαφώνων περιήλθε τας κεντρικάς οδούς και τας πλατείας της πόλεως. Διά των μεγαφώνων του αυτοκινήτου μετεδίδοντο γερμανικά στρατιωτικά εμβατήρια και θούρια.
 
ΤΥΠΟΣ: Κατηργήθη το υφυπουργείον Τύπου και Τουρισμού. […] «Οι υπάλληλοι και οι υπηρέται των υπολοίπων υπηρεσιών του υφυπουργείου [πέραν της Ραδιοφωνικής Υπηρεσίας] υφ’ οιανδήποτε υπηρετούντες σχέσιν, διατηρούνται εν τη υπηρεσία εφ’ όσον υπηρέτησαν κατά τον τελευταίον πόλεμον ως κληρωτοί ή ως έφεδροι εις την ζώνην των επιχειρήσεων, καθώς και αν τυγχάνουν σύζυγοι, χήραι, τέκνα, γονείς ή αδελφοί ή αδελφαί φονευθέντων ή θανόντων κατά τον τελευταίον πόλεμον».