ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 4-5-1931

ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΟ ΒΑΡΟΣ: Επωφελούμενος του διεθνούς συνεδρίου των ροταριανών, ο διοικητής της Γερμανικής Τραπέζης Λούτερ [φωτ.], ωμίλησε περί των επανορθώσεων, αίτινες κατέστησαν δυσβάτακτον βάρος διά την Γερμανίαν. «[…] Αι γενόμεναι ήδη καταβολαί υπό της Γερμανίας αποτελούν πλέον του ημίσεως της εθνικής γερμανικής περιουσίας, χωρίς να υπολογισθή η αξία των εδαφών τα οποία απώλεσε. Η ρίζα όλων των κακών της εποχής μας είνε η δυσπιστία του ενός έθνους προς το άλλο».
 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ: Κατά τηλεγράφημα εκ Γρεβενών, συνεκροτήθη σήμερον την μεσημβρίαν εκεί συλλαλητήριον, εις το οποίον μετέσχον οι αγρόται ολοκλήρου της περιφερείας με μαύρας σημαίας. Εις τους αγρότας ωμίλησαν πολλοί ρήτορες επιτεθέντες κατά της Κυβερνήσεως διά την τελείαν εγκατάλειψιν της υπαίθρου και διότι ουδέν μέτρον λαμβάνει διά την βελτίωσιν της θέσεως των χωρικών, οι οποίοι κυριολεκτικώς πένονται. Μετά τας αγορεύσεις των ρητόρων, εγένετο δεκτόν ψήφισμα περιλαμβάνον τα γνωστά αγροτικά αιτήματα. Ιδιαιτέρως ζητείται από την Κυβέρνησιν η παροχή αναστολής εις την πληρωμήν των χρεών. Οι χωρικοί τότε εξοργισθέντες διέσπασαν την δύναμιν της χωροφυλακής και μετέβησαν εις το επαρχείον όπου ο έπαρχος κατήλθεν και έλαβε το ψήφισμα.