ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 12-5-1931

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: Τηλεγραφήματα εκ Μαδρίτης αγγέλλουν ότι η κατάστασις εξακολουθεί να είνε σοβαρά εις την πρωτεύουσαν. Η Κυβέρνησις συνήλθεν εις έκτακτον συμβούλιον όπως εξετάση την κατάστασιν και απεφάσισε την κήρυξιν του στρατιωτικού νόμου. Καθ’ ον χρόνον το υπουργικόν συμβούλιον συνεσκέπτετο, άπειρον πλήθος εργατών και φοιτητών προέβη εις διαδηλώσεις προ του υπουργείου των Εσωτερικών, όπου συνεδρίαζε το υπουργικόν συμβούλιον, και εζήτησε να αποστείλη επιτροπήν προς υποβολήν διαφόρων αιτημάτων. Προ της επιμονής των διαδηλωτών, ο υπουργός των Εσωτερικών εδέχθη εν τέλει την αντιπροσωπείαν, ήτις και υπέβαλε τρία αιτήματα: 1) την εκ νέου σύλληψιν του στρατηγού Μπερέγκερ, 2) διάλυσιν της πολιτοφυλακής και 3) διάλυσιν των μοναχικών ταγμάτων.
 
ΧΡΕΟΣ: […] η Τουρκική κυβέρνησις εδήλωσεν ότι ενδιαφέρεται διά τον διακανονισμόν του οθωμανικού χρέους, διότι ούτος αποτελεί ουσιώδες μέτρον υπέρ της οικονομικής ανορθώσεως της χώρας.
 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ: […] ο Ούγος Φρομμ, ο αρχιτέκτων του αληθώς ωραιοτάτου κτιρίου της Τηλεφωνικής Εταιρείας, είχε πάππον φιλέλληνα, ο οποίος, μέλος της Γερμανικής Λεγεώνος, ήλθεν εδώ εις τα 1821 και ηγωνίσθη διά την απελευθέρωσιν της Ελλάδος. Συγχαίρομεν λοιπόν τον αρχιτέκτονα διά το κτίριον και τον εγγονόν διά τον πάππον.