ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 13-5-1931

ΕΠ’ ΟΥΔΕΝΙ: […] ο γνωστός Γάλλος δημοσιογράφος κ. Ζεό Λοντόν απέστειλε λίαν ενδιαφέρουσαν ανταπόκρισιν περί της ιδιαιτέρας συνεντεύξεως την οποίαν έσχε μετά του βασιλέως Καρόλου εν σχέσει με τα πολιτικά ζητήματα της Ρουμανίας. […] «Επαναλαμβάνω και πάλιν –εξηκολούθησεν ο βασιλεύς– ότι επ’ ουδενί λόγω τίθεται ζήτημα επιβολής δικτατορίας εν Ρουμανία. Το καθεστώς είνε συνταγματικόν και κοινοβουλευτικόν. Και θα παραμείνη τοιούτον. Το διακηρύσσω κατηγορηματικώς και σας παρακαλώ να το επαναλάβετε».
 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ: Από τας συζητήσεις του συνεδρίου των Δημάρχων μία των σοβαρωτέρων αναμφιβόλως είνε η αναφερομένη εις το ζήτημα της εξυγιάνσεως των πόλεων. Ποιος πρέπει να εκτελή το καθήκον αυτό, το στοιχειώδες, απέναντι των πολιτών; Ο Δήμος ή το Κράτος; Σήμερον ισχύει εν σύστημα περίπου μικτόν, δηλαδή δεν ισχύει κανένα σύστημα, όπερ βεβαίως σημαίνει ότι ουδείς πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, μεριμνά διά την υγείαν των πολιτών. Αι εξυγιάνσεις, αι εκστρατείαι κατά της ελονοσίας, οι πόλεμοι κατά των επιδημιών γίνονται σπασμωδικώς, τυχαίως, οσάκις παρουσιάζεται κίνδυνος και αποφέρουν τα γνωστά αποτελέσματα. Τι πρέπει να γίνη λοιπόν; Το ορθόν είνε ν’ ανατεθή το καθήκον αυτό εις τους Δήμους.