ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 16 – 5 – 1931

ΠΑΝΕΥΡΩΠΗ: Τηλεγραφούν εκ Γενεύης, ότι περί ώραν 11ην ήρχισε τας εργασίας της η επιτροπή των μελετών της Πανευρώπης. Ενέκρινεν ομοθύμως την έκθεσιν Μόττα περί της οργανώσεως της Πανευρώπης και το σχέδιον δι’ ου προσκαλείται η ελευθέρα πόλις του Δάντσιγκ να συμμετάσχη των οικονομικών εργασιών της επιτροπής. Ο κ. Χέντερσον εξ ονόματος της επιτροπής, εξέφρασε την χαράν του διότι έβλεπε τον κ. Μπριάν [φωτ. δεξιά] επί κεφαλής αυτής. Μακράν απ’ εμού η σκέψις –ετόνισε– του να θελήσω να αναμιχθώ εις την εθνικήν πολιτικήν μίας μεγάλης χώρας. Αλλ’ ο κ. Μπριάν δεν είνε μόνον Γάλλος πολιτικός, είνε και μέγας διεθνής τοιούτος, συμβολίζων εις τους οφθαλμούς μας το πνεύμα της ΚΤΕ. Εις αυτόν και εις τας ιδέας του οφείλομεν τας φιλειρηνικάς σχέσεις, αίτινες εγκαθιδρύθησαν μεταξύ των διαφόρων κρατών. Επιθυμούμεν διακαώς να μη επέλθη μεταβολή εις τον ρόλον, τον οποίον διεδραμάτισε κατά τα τελευταία έτη ο κ. Μπριάν. Περιβάλλεται διά της εμπιστοσύνης όλων μας και μένει μεταξύ ημών ως ο μέγας γηραιός ανήρ της ΚΤΕ.
 
ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ: Ο κ. Μιχαλακόπουλος συναντώμενος μετά των Βουλγάρων αντιπροσώπων και του Αγγλου υπουργού των Εξωτερικών κ. Χέντερσον, θα επιδιώξη να δοθή πέρας εις την μεσολάβησιν του Αγγλου υπουργού, την οποίαν είχον ζητήσει αυτοί ούτοι οι Βούλγαροι, επί των εκκρεμών ελληνοβουλγαρικών ζητημάτων. Ο Ελλην υπουργός των Εξωτερικών θα δηλώση κατά την συνάντησιν ταύτην, ότι αν οι Βούλγαροι εξακολουθήσουν να μη αποδέχωνται την διά διαιτησίας επίλυσιν των ελληνικών αξιώσεων, όπως υπέδειξεν ο κ. Χέντερσον, η Ελλάς είναι αδύνατον να εξακολουθήση υφισταμένη τα βάρη εκ της εκτελέσεως της συμφωνίας Καφαντάρη – Μολώφ.