ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 21-5-1931

ΠΑΡΑΔΟΞΟ: Ο Ισπανικός λαός καίει τα μοναστήρια αλλ’ εξακολουθεί να σέβεται και να τιμά τους αγίους του. Προ των λειψάνων του Αγίου Ισιδώρου, οι προσκυνηταί παρήλαυνον πράγματι, από πρωίας μέχρις εσπέρας. Αι εκτυλισσόμεναι σκηναί ήσαν γραφικώταται. Οι υπαίθριοι έμποροι είχον στήσει τα φορητά καταστήματά των κατά μήκος του δημοσίου δρόμου και διελάλουν εν χορώ τα εμπορεύματά των. Το πλήθος πολύχρωμον και πολυτάραχον κατέκλυζεν ολόκληρον την έκτασιν και εξεδήλωνε κατά τρόπον μάλλον θορυβώδη την χαράν του.
 
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Το αποκαλυφθέν σκάνδαλον εις βάρος του υπουργού των Εσωτερικών κ. Καραπαναγιώτη, ότι ως Υπουργός της Συγκοινωνίας ενήργησε και ανετέθη η κατασκευή έργων οδοποιίας μεγάλου ποσού εις επί τούτω συσταθείσαν εταιρείαν, εις την οποίαν μετείχον ο αδελφός του και ο επ’ αδελφή γαμβρός του, κατέληξε χθες εις την οριστικήν εκ της Κυβερνήσεως απομάκρυνσιν του κ. Καραπαναγιώτη. Ο κ. Καραπαναγιώτης, όπως είχομεν προαναγγείλη, άμα τη επανόδω χθες την πρωίαν εκ Βόλου του κ. Βενιζέλου, τον επεσκέφθη και παρέμεινε συνομιλών παρ’ αυτώ επ’ αρκετόν. Ανεκοινώθη βραδύτερον ότι ο κ. Υπουργός υπέβαλε την παραίτησίν του και ο κ. Βενιζέλος απεδέχθη ταύτην.