ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 25-5-1931

ΑΝΕΚΚΛΗΤΟΣ: Τηλεγραφήματα εκ Παρισίων αγγέλλουν ότι η τύχη του κ. Μπριάν [φωτ.] εν τη Κυβερνήσει εξακολουθεί να προκαλή αμέριστον το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Η πρωτοφανής υποδοχή ήτις τω εγένετο κατά την επάνοδόν του εκ Γενεύης αναμφισβητήτως ενίσχυσε την ιδέαν της παραμονής του εν τη Κυβερνήσει, αλλά κατόπιν συνομιλίας ην έσχον οι φίλοι του κ. Μπριάν μετά του κ. Λαβάλ εσχηματίσθη η εντύπωσις ότι η απόφασις του κ. Μπριάν περί παραιτήσεώς του είνε ανέκκλητος.
 
ΜΕΘΥΣΤΙΚΑ ΠΟΤΑ: Κατόπιν συνεννοήσεως των αρμοδίων υπηρεσιών των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών κατηρτίσθη διάταγμα, διά του οποίου καθορίζονται τα της συστάσεως και λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως ή καταναλώσεως μεθυστικών εν γένει ποτών. […] Διά να χορηγηθή η άδεια πρέπει να επισυναφθή εις την αίτησιν του ενδιαφερομένου και αντίγραφον του ποινικού μητρώου αρμοδίως εκδιδόμενον. […] Η αστυνομική αρχή δικαιούται να αρνηθή την χορήγησιν αδείας ιδρύσεως οιουδήποτε εκ των ως άνω οριζομένων καταστημάτων, εφ’ όσον λόγοι υγιεινής επιβάλλουσι τούτο, ή οσάκις η ίδρυσις αυτού εις ην θέσιν ζητεί ο ενδιαφερόμενος αντίκειται εις την καλαισθησίαν ή την ευπρεπή εμφάνισιν της πόλεως.