ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 26-5-1931

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ: Υπό την εποπτείαν των Αμερικανών Αρχαιολόγων ήρχισαν χθες την πρωίαν αι ανασκαφαί διά την αποκάλυψιν των αρχαίων Αθηνών. Επί του παρόντος ανασκάπτεται ο χώρος της αμερικανικής ζώνης, όπου και κατεδαφίσθησαν αι απαλλοτριωθείσαι οικίαι.
 
ΒΡΑΒΕΙΑ: Ο κ. Μουσσολίνι δεν ηθέλησε να περιορίση την δράσιν του εις μόνην την σφαίραν της πολιτικής. Διά τούτο, τη εισηγήσει του «Εσπερινού Ταχυδρόμου» του Μιλάνου, καθιέρωσε τέσσαρα μεγάλα ετήσια βραβεία διά την πνευματικήν «ελίτ». Εκαστον εκ των βραβείων τούτων ανέρχεται εις 50.000 λιρέττας (περί τας 200 χιλ. δραχμών) και θ’ απονέμωνται κατ’ έτος εις τους διασημοτέρους λογοτέχνας, καλλιτέχνας και φιλοσόφους. Η απονομή των βραβείων θα γίνεται κατ’ έτος, την 21ην Απριλίου, κατά την γενικήν ετησίαν συνεδρίαν της Βασιλικής Ακαδημίας. Εφέτος τα βραβεία απενεμήθησαν εις τον καθηγητήν Πιέτρο ντε Φρανσεΐσκι διά το έργον του «Ιστορία του Ρωμαϊκού Δικαίου».
 
ΜΕΤΡΙΑ: Αμφιβάλλω αν η πεντάς του «Ολυμπιακού» έπαιξε άλλοτε τόσον μέτρια όσον κατά τον αγώνα με την «Φενέρ Μπαξέ». Αυτό που κυρίως την διακρίνει, η αποτελεσματικότης δηλαδή, η ευστοχία των σουτ και η εκμετάλλευσις των ευκαιριών, ήτο κάτι εντελώς άγνωστον κατά τον χθεσινό αγώνα.