ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 29-5-1931

NEO ΣΧΕΔΙΟ: […] ο Στάλιν πρόκειται […] να εξαγγείλη την απόφασιν της Σοβιετικής Κυβερνήσεως, όπως εγκαινιάση νέον πενταετές σχέδιον, αρχόμενον ευθύς άμα τη λήξει του πρώτου, ήτοι από του 1932 μέχρι του 1937. Η εν Βερολίνω διπλωματική αντιπροσωπεία ερωτηθείσα σχετικώς διεβεβαίωσε τους δημοσιογράφους ότι η απόφασις αύτη της Σοβιετικής Κυβερνήσεως χρονολογουμένη από μακρού, πρόκειται όντως να εξαγγελθή μετ’ ολίγον. Αι γερμανικαί εφημερίδες, σχολιάζουσαι την είδησιν, παρατηρούν, ότι διά της νέας προσδρομής εις εξαιρετικά μέτρα προς ανόρθωσιν της χώρας, τα Σοβιέτ ανομολογούν πλέον απροκαλύπτως την αποτυχίαν του πρώτου πενταετούς σχεδίου, το οποίον, κατά τας βεβαιώσεις του Στάλιν έμελλε να μεταμορφώση άρδην την χώραν. [φωτ.]
 
ΣΥΜΒΑΣΗ: Ο Ρουμάνος διπλωμάτης ανεκοίνωσεν εις τον κ. Βενιζέλον τας τελικάς απόψεις της Κυβερνήσεώς του επί του ζητήματος της αποζημιώσεως διά τ’ απαλλοτριωθέντα εν Ρουμανία ελληνικά κτήματα, το μόνον, το οποίον είχεν απομείνει εκκρεμές, διά την ευόδωσιν των από μακρού διεξαγομένων διαπραγματεύσεων προς σύναψιν της ελληνορουμανικής συμβάσεως εμπορίου, εγκαταστάσεως υπηκόων και διακανονισμού των εκκρεμών ζητημάτων. Κατά την συνομιλίαν επήλθε συμφωνία και επί του ζητήματος τούτου, εξευρεθείσης λύσεως, η οποία εκρίθη εκατέρωθεν ικανοποιητική.