ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 2-6-1931

ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ: Εις παρισινόν περιοδικόν ο γνωστός Γάλλος λογοτέχνης και δημοσιογράφος κ. Στεφάν δημοσιεύει υπό τον τίτλον «Ο Πιραντέλλο από κοντά» ενδιαφέρουσαν συνέντευξιν και περιγραφήν περί του διασήμου Ιταλού συγγραφέως, διά τον οποίον τόσος γίνεται λόγος τελευταίως. […] Θα ηρχίζαμεν λοιπόν με ένα γεύμα μαζί […]. «Θα φάμε, αγαπητέ μου κύριε, μακαρόνια, αν όχι δι’ άλλον λόγον, αλλά διά να διαμαρτυρηθώμεν κατά της δυσφημιστικής εκστρατείας που ανέλαβεν εναντίον των ο Μαρινέττι – ο συνάδελφός μου εις την ιταλικήν Βασιλικήν Ακαδημίαν». Δεν είνε καθόλου επιεικής διά τον επίσημον φουτουριστήν, ο οποίος θέλει να επαναστατήση ακόμη και την ιταλικήν κουζίναν. Ο Μαρινέττι, ως γνωστόν, ισχυρίζεται, ότι η κατανάλωσις των μακαρονίων καταρρίπτει το γόητρον της Ιταλίας εις τα όμματα των ξένων. [φωτ.]
 
ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μεθαύριον Πέμπτην γίνονται τα εγκαίνια του ελληνικού τμήματος της Αποικιακής Εκθέσεως των Παρισίων. Το τμήμα αυτό καταλαμβάνει μίαν μεγάλην αίθουσαν εις την λεγομένην «Πόλιν των Πληροφοριών». Η αίθουσα εξεχωρήθη εις την Ελλάδα, καίτοι αύτη δεν έχει σήμερον αποικίας, διότι ελήφθη υπ’ όψιν το μεγάλο αποικιακόν παρελθόν της τής αρχαιότητος.