ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 3-6-1931

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: Ποιον είναι άραγε το κυβερνητικόν κόμμα, το οποίον εκέρδισε την περιφανή νίκην; Καταρτισθέν την παραμονήν των εκλογών εν πάση ταχύτητι, το κόμμα του οποίου προεδρεύει ο τόσον απροόπτως εξελιχθείς εις κοινοβουλευτικόν άνδρα κ. Γιόργκα [φωτ.], αποτελείται από στοιχεία παντοειδή και ποικίλα, δηλαδή από πολιτικούς της ευκαιρίας, μεταξύ των οποίων εις συνδετικός δεσμός μόνον υπάρχει, η επιθυμία προς διατήρησιν της αρχής.
 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ: Υπό του υπουργού της Παιδείας κατετέθη εις την Βουλήν σχέδιον νόμου «περί ιδρύσεως Πανεπιστημιακού κέντρου εις το Γουδί». Δι’ αυτού καθορίζεται ότι πάντα τα εν τω καταρτισθέντι σχεδιαγράμματι υπό του υπουργείου της Παιδείας περιλαμβανόμενα οικόπεδα εις τας θέσεις Αγιος Θωμάς, Γουδί, Κόκκινα Χώματα, Καπόνια και Ζωγράφου απαλλοτριούνται υποχρεωτικώς επί τη βάσει του άρθρου 19 του Συντάγματος.
 
Ε.Μ.Υ.: Η ίδρυσις Μετεωρολογικής Υπηρεσίας εν Ελλάδι, υπαγομένης εις το υπουργείον Αεροπορίας, καθ’ ον τρόπον ορίζει το υμέτερον σχέδιον νόμου και καταλυούσης της ευδοκίμως υφισταμένης από 40ετίας Μετεωρολογικής υπηρεσίας του Αστεροσκοπείου Αθηνών, αντιτίθεται προς πάσαν επιστημονικήν αρχήν. Διότι η Μετεωρολογική υπηρεσία εν πάση χώρα είνε οργάνωσις καθαρώς επιστημονική, και ουχί πολεμική ή υπαλληλοκρατική.