ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 5-6-1931

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Το υπουργικόν συμβούλιον απεφάσισε την δημοσίευσιν του διατάγματος περί συγκλήσεως της Συντακτικής Εθνοσυνελεύσεως διά την 14ην Ιουλίου. Αι εκλογαί θα διενεργηθούν διά καθολικής ψηφοφορίας την 29ην Ιουνίου, αι δε επαναληπτικαί την 5ην Ιουλίου. Διά του διατάγματος ορίζεται ότι η Συντακτική Εθνοσυνέλευσις θα ασχοληθή με την σύνταξιν του Δημοκρατικού Συντάγματος του Ισπανικού Κράτους και του ειδικού Καταστατικού Χάρτου της Καταλωνίας, όστις θα εφαρμοσθή και εις άλλας περιφερείας, είτε αυτούσιος είτε τροποποιημένος. Το συμβούλιον όπερ θα μελετήση τας ευθύνας της δικτατορίας θα εξετάση επίσης το παρά της παρούσης Κυβερνήσεως συντελεσθέν έργον και τα παρ’ αυτής εφαρμοσθέντα μέτρα. Η Κυβέρνησις θα υποβάλη προς την Εθνοσυνέλευσιν την παραίτησίν της.
 
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ: Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών επεσκέφθη χθες τον υπουργόν της Εθνικής Οικονομίας κ. Βουρλούμην και τον παρεκάλεσεν όπως μεσολαβήση παρά ταις Τραπέζαις προς λήψιν μέτρων κατά της συνεχιζομένης υποτιμήσεως των βιομηχανικών και τραπεζιτικών αξιών.
 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: Η Σοβιετική Κυβέρνησις απεφάσισε να εκκαθαρίση τα Μουσεία της «από τα λείψανα του παλαιού καθεστώτος» – όπως γράφει το επίσημον όργανον της κυβερνήσεως η «Ισβέστια», υπονοούν τους παλαιούς διευθυντάς των, φύλακας κ.λπ.