ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 6-6-1931

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΣΕΚΕΡΣ: Το γενικόν ενδιαφέρον του Τύπου και της δημοσίας γνώμης, φυσικά δε και των πολιτικών κύκλων της Γερμανίας, στρέφεται κατά τας ημέρας αυτάς εις την αναμενομένην συνάντησιν των Γερμανών αντιπροσώπων με τους εκπροσώπους της Βρεττανικής Κυβερνήσεως εις το Τσέκερς, όπου πρόκειται να συζητηθή το περιμάχητον ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων. «Δεν αντιλαμβάνονται λοιπόν –γράφει εις ενυπόγραφον άρθρον του ο διευθυντής της «Γενικής Γερμανικής Εφημερίδος» κ. Φριτζ Κλάιν– ότι ημείς εν Γερμανία ευρισκόμεθα εις μίαν επαναστατικήν κατάστασιν, η οποία απειλεί να ανατρέψη τα πάντα;». Το ερώτημα τούτο απευθυνόμενον προς όλας τας ενδιαφερομένας εξωτερικάς δυνάμεις, αντικατοπτρίζει, αναμφιβόλως, κατά τρόπον χαρακτηριστικόν το πνεύμα με το οποίον μεταβαίνουν εις το Τσέκερς οι εκπρόσωποι της επισήμου Γερμανίας Καγκελλάριος Μπρίνιγκ και δόκτωρ Κούρτιους [φωτ.]. Ανταποκρίνεται επίσης το αγωνιώδες αυτό ερώτημα και εις τας αντιλήψεις όλων των χρηματιστικών και βιομηχανικών κύκλων της χώρας, εις την οποίαν το πρόβλημα των επανορθώσεων διατηρεί πάντοτε επικίνδυνον οξύτητα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ: Τεσσαράκοντα χιλιάδες τόμοι ελληνικών βιβλίων, μεταξύ των οποίων πλείστα πολύτιμα και άλλα φιλολογικής και ιστορικής αξίας συγγράμματα, εκποιούνται εν Σμύρνη με την οκάν, ως άχρηστος χάρτης, κατ’ απόφασιν του υπουργείου των Οικονομικών της Τουρκίας. Τα βιβλία αυτά έχουν εγκαταλειφθή από Ελληνας, αποτελούν άρα ελληνικήν περιουσίαν. Καμμία συνθήκη βεβαίως δεν προβλέπει περί αυτής.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ: Κατά τηλεγραφήματα των νομαρχών εις όλας τας περιφερείας της Μακεδονίας και της Θράκης η επί διήμερον πίπτουσα ραγδαία βροχή επέφερε μεγάλας καταστροφάς, κυμαινομένας από 20-80 τοις εκατόν. Εις τινας περιφερείας έπαθον σοβαράς βλάβας και αι οικίαι, πλείστα δε κτήνη επνίγησαν.