ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 12-6-1931

ΦΗΜΕΣ: Μέγα ενδιαφέρον επροκάλεσεν η είδησις καθ’ ην το κόμμα των φιλελευθέρων πρόκειται να υποβάλη εις την Βουλήν σπουδαίαν τροπολογίαν εις το νομοσχέδιον περί φορολογίας των γαιών εν Αγγλία, ήτις, εάν γίνη δεκτή, θα ελαττώση κατά πολύ τα δημόσια έσοδα άτινα αναμένει η Κυβέρνησις εκ της φορολογίας ταύτης. Επικρατεί η γνώμη ότι εάν το κόμμα των φιλελευθέρων εμμείνη εις τας απόψεις του επί του ζητήματος τούτου, η Κυβέρνησις θα θέση ζήτημα εμπιστοσύνης. Εάν δε η Κυβέρνησις ηττηθή, υπάρχει πιθανότης να προκηρυχθούν βουλευτικαί εκλογαί [φωτ. Ντέιβιντ Λόιντ Τζορτζ, ηγέτης του Κόμματος των Φιλελευθέρων].
 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: Το αεροπλάνον, ύστερα από τας δοκιμαστικάς πτήσεις των τελευταίων εβδομάδων, εγκαθίσταται ως συστηματικόν πλέον μέσον συγκοινωνίας, αλλά συγκοινωνίας εγχωρίου. Και το τονίζομεν αυτό διότι έως σήμερον η Ελλάς δεν είχεν αεροπορικάς συγκοινωνίας, ειμή παρεμπιπτόντως. Δεν ήτο παρά ένας «μεσάζων» αεροπορικός – διά να χρησιμοποιήσωμεν λέξεις της εποχής. Από την Ελλάδα επερνούσαν απλώς αι διάφοροι αεροπορικαί γραμμαί. Τώρα όμως αποκτώμεν ιδικήν μας, απολύτως ιδικήν μας αεροπορικήν συγκοινωνίαν. Είνε ήδη γνωστόν ότι η «Ελληνική Εταιρεία Εναερίων Συγκοινωνιών» ανέλαβε το έργον αυτόν.