ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 13-6-1931

ΑΠΕΙΛΕΣ: Κατόπιν πολυώρου συσκέψεως η διοικητική επιτροπή του λαϊκού γερμανικού κόμματος απεφάσισεν όπως επιμείνη εις την άμεσον σύγκλησιν του Ράιχσταγ. Η τοιαύτη απόφασις επεδείνωσε κατά πολύ την πολιτικήν κατάστασιν. Ο καγκελλάριος Μπρύνιγκ [φωτ.] ανεχώρησε σήμερον την πρωίαν διά το εις την Ανατολικήν Πρωσσίαν κτήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας εις Νόιντενκ, όπως εκθέση εις αυτόν μαζί με τα αποτελέσματα της συναντήσεως του Τσέκερς, και την δημιουργηθείσαν εκ της δημοσιεύσεως του διατάγματος περί εκτάκτων μέτρων πολιτικήν κατάστασιν. Προ της αναχωρήσεώς του ανεκοίνωσεν εις κύκλον πολιτικών του φίλων επί λέξει τα εξής. «Αν η ειδική επιτροπή ψηφίση την άμεσον σύγκλησιν του Ράιχσταγ, όχι θα παραιτηθώ αλλά και αρνηθώ να σχηματίσω νέα κυβέρνησιν». Η κατόπιν της δηλώσεως ταύτης εμμονή του Λαϊκού κόμματος εις την απόφασίν του, κρίνεται ως αποσκοπούσα την ανασυγκρότησιν της κυβερνήσεως υπό την προεδρίαν μεν του κ. Μπρύνιγκ, αλλά με σαφεστέρας τάσεις αποκλίσεως προς την δεξιάν.
 
ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ: Ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Χέντερσον ομιλών εις την κοινοβουλευτικήν επιτροπήν της ΚΤΕ εις την οποίαν αντιπροσωπεύονται πάντα τα κόμματα, προέβη εις δηλώσεις επί της τελευταίας Διασκέψεως της ΚΤΕ εν Γενεύη. […] Εδήλωσεν ότι η Αγγλία είναι αποφασισμένη να τηρήση αυστηρώς ουδετέραν στάσιν εις το ζήτημα της αυστρογερμανικής τελωνειακής ενώσεως.
 
ΑΝΗΣΥΧΙΑ: Η συνεχιζομένη υποτίμησις των διαφόρων αξιών εις το Χρηματιστήριον και αι δυσκολίαι αι οποίαι θα παρουσιασθούν κατά την προσεχή εκκαθάρισιν, προκαλούν την προσοχήν των χρηματιστηριακών κύκλων. Περί τους εκατόν χρηματισταί υπέγραψαν χθες αίτησιν διά την σύγκλησιν γενικής συνελεύσεως με θέμα το κλείσιμον του Χρηματιστηρίου επί τι χρονικόν διάστημα.