ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 16-6-1931

ΠΕΝΘΟΣ: Τηλεγραφήματα εκ Σαιν Ναζαίρ επιβεβαιούν την είδησιν του φοβερού θαλασσίου δράματος έξωθι των παραλίων του Σαιν Ναζαίρ και αι εφημερίδες δημοσιεύουν, κατ’ αφήγησιν των ελαχίστων διασωθέντων επιβατών, τας λεπτομερείας της αγωνιώδους προσπαθείας την οποίαν κατέβαλε το ναυαγήσαν γαλλικόν ατμόπλοιον «Σαιν Φιλμπέρ» εναντίον των μαινομένων στοιχείων βυθισθέν εν τέλει με 400 επιβάτας εκ των οποίων διεσώθησαν οκτώ. Ο αριθμός των θυμάτων και η απόγνωσις των οικογενειών εβύθισεν εις πένθος την πόλιν της Νάντης εκ της οποίας κατήγοντο οι περισσότεροι των πνιγέντων, καθώς και ολόκληρον την Γαλλίαν.
 
ΑΠΟΧΗ: «[…] το Προοδευτικόν Κόμμα εγκρίνον ομοφώνως την μέχρι τούδε παρά του αρχηγού του [Καφαντάρη – φωτ.] τηρηθείσαν στάσιν φρονεί ότι η αποχή της κοινοβουλευτικής του ομάδος εκ των εργασιών των Νομοθετικών σωμάτων είνε επιβεβλημένη ως διαμαρτυρία κατά της σοβούσης πρωτοφανούς εις την κοινοβουλευτικήν μας ιστορίαν κρίσεως των θεμελιωδεστέρων γραπτών και αγράφων θεσμών, αγούσης εις πλήρη κατάργησιν των δικαιωμάτων της μειοψηφίας και ως προειδοποίησις προς τας λαϊκάς μάζας διά την προβλεπομένην περαιτέρω τύχην των δικαιωμάτων των […]».