ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 17-6-1931

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ: Βάδεν-Βάδεν, 16 Ιουνίου. «Καθημερινήν», Αθήνας. Αγγέλλω αρραβώνας θυγατρός μου Θεοδώρας μετά του πρίγκηπος και Μαργράβου (Markgraf) Μπέρτολδ-Φρειδερίκου της Βάδης. Πρίγκηψ Ανδρέας.
 
ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΕΙΣ: Ο Βουλγαρικός Εθνικός Ομιλος των Βαλκανικών Διασκέψεων εξέλεξε την αντιπροσωπείαν διά την προσεχή Διάσκεψιν της Κων/πόλεως. […] Η επιτροπή θα συντάξη το προς την Β΄ Βαλκανικήν Διάσκεψιν υπόμνημα αυτής, εις το οποίον θα εκτίθενται οι λόγοι παρακωλύοντες την μεταξύ των Βαλκανικών προσέγγισιν. Η επιτροπή θα τονίζη εις την έκθεσίν της, ότι τα μεγαλύτερα εμπόδια διά την μεταξύ των Βαλκανικών κρατών συνεννόησιν, είνε αι αδικίαι αίτινες διεπράχθησαν κατά της Βουλγαρίας κατά την σύναψιν των συνθηκών της ειρήνης και η στάσις των γειτόνων της Βουλγαρίας προς τας Βουλγαρικάς μειονότητας, αι οποίαι διαβιούν εις τα εδάφη αυτών. Μέγα επίσης εμπόδιον διά την προσέγγισιν της Βουλγαρίας μετά των γειτόνων της είνε το ζήτημα των συνόρων τα οποία χαρακτηρίζονται υπό του Βουλγαρικού Εθνικού Ομίλου ως ουχί φυσικά και τα οποία, κατά τας αντιλήψεις ιδίως των αδιαλλάκτων μελών της Επιτροπής, θα πρέπη να μεταρρυθμιστούν.
 
ΑΛΒΑΝΙΑ: Πληροφορούμεθα ότι εις τους προσεχείς Βαλκανικούς αγώνας πλην των άλλων κρατών θα μετάσχη και η Αλβανία.