ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 18-6-1931

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Η παρούσα κατάστασις της τηλεοράσεως θα ημπορούσε να παρομοιωθή προς την κατάστασιν της ραδιοφωνίας προ της εποχής των παγκοσμίων εκπομπών εις μεγάλην κλίμακα, όταν οι ερασιτέχναι είχον αρχίσει να ακούουν ασθενείς ήχους διά μέσου του αιθέρος. Μερικαί φωναί και μερικοί μουσικοί τόνοι έφθαναν τότε, κατά τας πρώτας εκείνας ημέρας της ραδιοφωνίας, μέχρι των συσκευών της λήψεως, όπως ακριβώς και τώρα μερικαί ασαφείς και φευγαλέαι εικόνες φθάνουν μέχρι των δεικτών της τηλεοράσεως. Η επόμενη φάσις της τηλεοράσεως, η οποία καθ’ όλας τας ενδείξεις θα επέλθη προ του τέλους του προσεχούς έτους, θα είνε παρομοία προς την περίοδον των ακουστικών εις την ραδιοφωνία. Εις την φάσιν αυτήν το κοινόν θα αρχίση να απολαμβάνη το νέον θαύμα, το οποίον θα βαίνη ολοέν τελειοποιούμενον.
 
ΓΚΡΕΚΟ: Αι εκ Μονάχου ειδήσεις αναφέρουν ότι έκαμε εκεί «ζωηράν εντύπωσιν» το ότι η Ελλάς τελευταίος πλειοδότης και ηγόρασε αντί εξ εκατομμυρίων ένα πίνακα του Θεοτοκόπουλου. Αλλά πώς να μη κάμη; Ζωηράν εντύπωσιν έκαμεν αφ’ ενός διότι έχομεν εξ εκατομμύρια διαθέσιμα δι’ αγοράν πινάκων και αφ’ ετέρου ότι αγοράζομεν Θεοτοκόπουλους χωρίς να γνωρίζωμεν εάν είνε γνήσιοι.