ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 23-6-1931

ΖΕΠΠΕΛΙΝ: […] Ο πλοίαρχος Ερνεστ Α. Λέμαν, ικανός, ήρεμος, μετριοπαθής, με μίαν σκιάν μειδιάματος, εις την άκρη του στόματος, έχει επιφορτισθή να προπαρασκευάση το αερόπλοιον [«Κόμης Ζέππελιν» για πτήση στον Βόρειο Πόλο]. Είνε παλαιός κυβερνήτης Ζέππελιν και μόνον ο δόκτωρ Εκκενερ τον ξεπερνά εις ώρας πτήσεως. Τον Λέμαν βοηθεί ο πλοίαρχος Κουρτ Φλάιμιγνκ και ο πλοίαρχος Χανς φον Σίλλερ, δύο βετεράνοι του πολέμου. Μαζί με τον πλοίαρχον Βίττερμαν, με τον Μαξ Πρους και τον κ. Λάντεβιχ, αξιωματικούς πορείας, και με τον αρχιμηχανικόν Καρλ Μπέρλε, ούτοι απαρτίζουν το επιτελείον του δόκτορος Εκκενερ [φωτ.].
 
ΖΗΜΙΑ: Κατά τας γενομένας ανακοινώσεις η Κυβέρνησις δεν είναι οπωσδήποτε διατεθειμένη να υποστή το ελληνικόν Δημόσιον, εις περίοδον μάλιστα εξαιρετικής ευπαθείας του προϋπολογισμού του, τας συνεπείας ετεροβαρούς διακανονισμού των εκ του πολέμου οικονομικών υποχρεώσεων. Δύναται να θεωρηθή από τούδε ως βέβαιον ότι εις περίπτωσιν κατά την οποίαν επεκταθή η αναστολή των επανορθώσεων και διά τας βουλγαρικάς τοιαύτας θα ζητηθή υπό της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως περιληφθούν εις το χρεωστάσιον και αι προς την Βουλγαρίαν ελληνικαί υποχρεώσεις, αι απορρέουσαι εκ της συμβάσεως Καφαντάρη-Μολλώφ, θεωρούμεναι ως πολεμικαί.