ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 24-6-1931

ΣΑΛΙΑΠΙΝ: Η Βασιλική Οπερα του Κόβεντ Γκάρντεν της αγγλικής πρωτευούσης γνωρίζει βραδυές δόξης και θριάμβου, βραδυές παραληρήματος και εξάλλου ενθουσιασμού του πλήθους που συρρέει εις την μεγαλοπρεπή αίθουσάν της και τα ευρύχωρα θεωρεία της. Εις την Οπεραν παίζει από ημερών με ολόκληρον χορωδίαν συμπατριωτών του ο Σαλιάπιν, ο διάσημος Ρώσσος βαθύφωνος. Τις βραδυές αυτές ο ένδοξος αοιδός εμφανίζεται από της σκηνής του θεάτρου του Κόβεντ Γκάρντεν συγκινών ακόμη και τους «μπλαζέ» κριτικούς ακόμη και τους πλέον αδιαφόρους προς την τέχνην.
 
ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ: Την 6ην απογευματινήν η Εθνική Παμφοιτητική Ενωσις διένειμεν εις όλα τα καταστήματα της πόλεως και έρριψεν από τους εξώστας των υψηλοτέρων οικιών της οδού Βενιζέλου προκηρύξεις, απευθυνομένας προς τον ελληνικόν λαόν διά των οποίων κατηγορεί τους Ισραηλίτας ως αναμιγνυομένους εις την κίνησιν των κομιτατζήδων υπέρ της αυτονομήσεως της Μακεδονίας. […] Μερικοί εβραίοι επεχείρησαν να συλλάβουν τους διανέμοντας τας προκηρύξεις και ως εκ τούτου εδημιουργήθησαν μικροσυμπλοκαί.
 
ΤΑΞΙ: Η πληθώρα των αυτοκινήτων-ταξί επροκάλεσεν αθρόαν προσφοράν, δυσανάλογον προς την ζήτησιν. Ούτω, ηναγκάσθησαν πολλά ταξί να θέσουν την σημαίαν των μεσίστιαν, και να μεταβληθούν εις οχήματα συγκοινωνίας πρόχειρα με μικρόν τίμημα.